Ministerstvo školstva ďalej zjednodušuje administratívu pri europrojektoch

Minister školstva Eugen Jurzyca v stredu (3.8.) predstavil upravené pravidlá pre spracovávanie projektov v rámci operačného programu Vzdelávanie a operačného programu Výskum a vývoj. Ich cieľom je znížiť administratívnu záťaž pre prijímateľov, na ktorú sa mnohí žiadatelia sťažujú, zjednodušiť vypĺňanie pracovných výkazov a umožniť automatické spracovanie údajov z údajov kumulatívnych pracovných výkazov. Taktiež má uľahčiť sledovanie neprekrývania sa výdavkov a zjednodušiť predfinancovanie platieb pre žiadateľov.

Základom bude nový elektronický systém na predkladanie pracovných výkazov, ktorý bude fungovať cez stránku agentúry ministerstva pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU). Má zjednodušiť administratívne úkony v oblasti vykazovania a kontroly personálnych výdavkov dopytovo-orientovaných projektov a od 1. augusta 2011 ho môžu využívať prijímatelia nenávratného finančného príspevku v rámci OP Vzdelávanie a OP Výskum a vývoj.

Minister Jurzyca je presvedčený, že prijatými opatreniami sa zvýši čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov, keďže on-line komunikácia s prijímateľom zabráni vkladaniu chybných údajov do pracovných výkazov, kvôli ktorým ich musela agentúra vracať na prepracovanie.

ASFEU takisto pripravuje zaviesť elektronické zadávanie kumulatívnych pracovných výkazov, ktoré uvítajú najmä tí, ktorí pracujú na viacerých projektoch v rámci štrukturálnych fondov EÚ. Ministerstvo v súčasnosti testuje na národných projektoch aj prvú z foriem zjednodušeného vykazovania výdavkov tzv. jednotkové ceny, ktoré by sa po úspešnom zavedení implementovali aj pre dopytovo – orientované projekty v rámci OP Vzdelávanie. Pripravujú sa aj tzv. paušálne sadzby na nepriame výdavky.

Súbor nových opatrení nadväzuje na zjednodušenia, ktoré ASFEU využíva od začiatku roka 2011. Tie sa týkajú najmä kontroly formálnej správnosti žiadostí o nenávratný finančný príspevok, predĺženia monitorovacieho obdobia a úpravy schémy štátnej pomoci o možnosť spôsobu predfinancovania platieb pre žiadateľov zo súkromného sektora a ich partnerov z verejného sektora.

Výzvy v roku 2011

Ministerstvo zosumarizovalo aj výzvy, ktoré sa dosiaľ v tomto roku v rámci oboch operačných programov vyhlásili. Pri OP Vzdelávanie to boli 3 výzvy s celkovou alokáciou 47 miliónov eur, v rámci ktorých prijala 599 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Týkali sa inovácií obsahu a metód vzdelávania pre základné školy, podpory čitateľskej gramotnosti sociálne znevýhodnených žiakov ZŠ a podpory prístupu príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít k vzdelávaniu.

V rámci OP Výskum a vývoj sa vyhlásili 2 výzvy na podporu výskumno-vývojových centier. Projekty, ktoré sa schvália z celkových 154 žiadostí, si rozdelia 60 miliónov eur.