Mladí Európania nemajú dostatočnú kvalifikáciu

Krátka správa

Európska komisia dnes zverejnila správu, podľa ktorej je mladá generácia čoraz menej pripravená riešiť úlohy a problémy, ktoré terajšia staršia a stredná generácia rieši každodenne. Paradoxne ti súvisí s relatívnym poklesom odbornej prípravy. Vo všeobecnosti sa síce zvyšuje, ale čoraz menej ľudí má adekvátne vzdelanie (kvalifikáciu), ktorá sa vyžaduje dnes najmä vzhľadom na pokrok v oblasti technológií. Negatívnym javom je napr. fakt, že jeden zo šiestich mladých Európanov odchádza predčasne zo školy a 4,6 milióna mladých ľudí vo veku od 15 do 24 rokov je nezamestnaných.

Preto je potrebné zabezpečiť vyššie a včasné investície do vzdelávania a zdravia mládeže,  lepší prechod zo vzdelávacieho do pracovného procesu a širšie zapojenie mladých ľudí do občianskeho života a spoločnosti. Nejde len o finančné, ale aj o politické a spoločenské investície – prostredníctvom rodín, mimovládnych organizácií, učiteľov a zamestnávateľov.

,,Začiatkom nového akademického roka sa do škôl vracajú milióny mladých Európanov, a preto je nevyhnutné zdvojnásobiť naše úsilie o vytvorenie lepších podmienok pre mladých ľudí, aby mohli rozvíjať svoje schopnosti a aktívnejšie sa zapájať do spoločnosti. Mladí ľudia musia cítiť, že v spoločnosti zohrávajú dôležitú úlohu,“ hovorí komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež Ján Figeľ.

Komisár EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnosť príležitosti Vladimír Špidla k tomu dodáva, že je potrebné vyriešiť paradoxnú situáciu, keď na jednej strane má Únia nedostatok pracovných síl a na druhej strane priveľa mladých nezamestnaných, čo dvojnásobne prekračuje celkovú mieru nezamestnanosti EÚ. ,,Je potrebné venovať viac pozornosti vytváraniu otvorenej spoločnosti, v ktorej žiadne dieťa či mladý človek nezostane pozadu,“ dodal.

Situácie, ktorým musia dnešní mladí ľudia čeliť počas dospievania, sú zložitejšie ako za čias ich rodičov. Prechod zo školy do zamestnania je komplikovaný. Polovica súčasných pracovných miest si vyžaduje kvalifikáciu na vysokej úrovni,  pri ďalších je potrebné oveľa širšie spektrum schopností ako v minulosti. Približne štvrtina mladých Európanov nemá schopnosti a kvalifikáciu potrebnú na prístup na pracovný trh.

Základnou požiadavkou je zlepšenie úrovne vzdelávania a pracovných vyhliadok. Nedávny prieskum Eurobarometra ukázal, že 74 % mladých ľudí uznáva dôležitosť dobrovoľníckych činností, ktoré pomáhajú mladým ľudom lepšie a aktívne sa zapájať do spoločnosti.