Multimediálne vyučovanie na slovenských základných školách

Krátka správa

Učiteľka fyziky RNDr. Marta Megyesiová zo Sačurova zrealizovala projekt multimediálneho vyučovania o vesmíre: „Mojím cieľom bolo netradičným spôsobom prebrať látku z fyziky o Slnečnej sústave a ukázať žiakom možnosti rôznych foriem vyučovania.“ Žiaci sa vďaka projektu naučili lepšie pracovať s encyklopédiami a najmä vyhľadávať na internete. Pri realizácii projektu využila aj medzipredmetné vzťahy: „Na hodinách fyziky sme zdokumentovali veľkosť, farbu, zaujímavosti o planéte a jej mesiacoch a prepočítali rozmery. No a na výtvarnej výchove sme tieto vesmírne telesá vyrobili.“

Marta Megyesiová zvolila práve túto tematiku, pretože žiaci sa s ňou stretávajú už vo 4. ročníku na hodinách prírodovedy, potom v 5. ročníku v zemepise ešte raz vo fyzike v 9. ročníku. Náklady na projekt pritom môžu byť zanedbateľné: „Peniaze treba len na výrobu vesmírnych telies. Pokiaľ by sa projekt realizoval bez modelov, tak okrem počítačovej učebne a pripojenia na internet nič viac nepotrebujeme,“ hovorí učiteľka.

Internet je však významnou, vari najdôležitejšou pomôckou. Žiaci ho využívali na to, aby na ňom hľadali všetky dostupné informácie o planétach a ich mesiacoch, pričom tí šikovnejší mohli pracovať úplne samostatne. Výhodou je, že takýmto spôsobom sa deti podrobne naučia, aké všetky im možnosti im internet ponúka. V Sačurove používali najmä vyhľadávač Google. „Predovšetkým sa však učia netradičnou formou, majú pocit, že objavujú niečo úplne nové. Veľkou výhodou je populárny štýl, akým sú písané vybrané internetové stránky a mnoho farebných obrázkov a fotografií,“ hovorí RNDr. Megyesiová. Zároveň upozorňuje, že možným problémom pri takomto vyučovaní by mohlo byť nedostatočné množstvo počítačov. „Ideálne je, keď má každý žiak svoj počítač. Ak to nie je možné, vhodná je i práca v dvojiciach, ale tu je už dôležité dbať na disciplínu,“ vysvetľuje.

Učiteľka zo Sačurova hovorí, že tento projekt bol veľkým prínosom pre ňu i pre jej žiakov. Bez výnimiek pristupovali k úlohám s veľkým záujmom a osobnou iniciatívou. Multimediálne vyučovanie dokáže vyvolať záujem aj u žiakov, ktorí sa predtým zdajú málo motivovaní, nedisciplinovaní, jednoducho zlí. Pritom sa takýmto spôsobom môže pokojne preberať iba „klasické“ učivo, ktoré je obsiahnuté v oficiálnych osnovách. „Takéto projekty sú dôvodom, prečo Microsoft prišiel s programom Moderný učiteľ, ktorý realizujeme v spolupráci s rezortom školstva,“ vysvetľuje generálny riaditeľ Microsoft Slovensko Róbert Šimončič a dodáva: „Našim cieľom je nielen vytvárať podmienky na školách práve pre takýto spôsob vyučovania, ale aj povzbudzovať k nemu samotných učiteľov najmä tým, že im vytvárame priestor na vzájomnú komunikáciu a výmenu konkrétnych skúseností.“