Nové technológie majú otvárať vzdelávanie

Do 13. novembra 2012 sa vzdelávacie inštitúcie, verejné úrady, rôzne organizácie i jednotliví občania môžu zapojiť do online konzultácie s názvom Otváranie vzdelávania. Týka sa európskej iniciatívy na posilnenie zavádzania takzvaných Otvorených vzdelávacích zdrojov (OER) v Európskej únii. Iniciatívu predstaví Európska komisia v polovici budúceho roka.

Pri spustení konzultácie EK uviedla: „Otvorený prístup k zdrojom vzdelávania ponúka bezprecedentnú príležitosť posilniť excelentnosť a rovnosť vo vzdelávaní. EÚ sa snaží pomôcť individuálnym žiakom i vzdelávacím a školiacim inštitúciám v členských štátoch, aby mali z týchto príležitostí úžitok a zvýšili svoj prínos pre spoločnosť.“

Dekáda otvárania zdrojov

V roku 2001 americká škola MIT oznámila, že takmer všetky svoje kurzy sprístupní bezplatne na internete a UNESCO o rok na to zadefinovalo pojem OER. Postupne čoraz viac škôl, knižníc a ďalších organizácií začalo využívať nové možnosti, ktoré im informačné a komunikačné technológie poskytujú.

OER sú digitalizované materiály, ktoré sú voľne a bezplatne ponúkané pre inštitúcie, študentov a samoukov na výučbu, štúdium a výskum. Majú rozličnú podobu od modulov s kompletným obsahom kurzov, cez vzdelávacie predmety a softvérové nástroje, po implementačné zdroje ako sú autorské práva podporujúce otvorené publikovanie materiálov. Môžu mať písanú, obrazovú či zvukovú podobu alebo formu videa, ktoré si môže ktokoľvek skopírovať, použiť, upraviť alebo opätovne zdieľať.

V rámci kongresu UNESCO o otvorených zdrojoch vzdelávania bola dňa 22. júna 2012 schválená Parížska deklarácia o OER.

Pri príležitosti konania kongresu sa tiež uskutočnil prieskum o vládnych politikách v oblasti OER. Autori prieskumu v prílohe svojej správy poznamenali, že odpovede zo Slovenska do nej nezahrnuli, pretože prišli po termíne.

Prístup k materiálom je podľa UNESCO len začiatkom. Vďaka OER môžu školy a odborníci z celého sveta kombinovať svoje znalosti a spoločne vytvárať ešte lepšie zdroje vzdelávania. Poukazuje napríklad na možnosť navštevovať kurzy o vodných technológiách na Technickej univerzite v holandskom meste Delft, ktoré obsahujú informácie o lokálnych metódach čistenia vôd dodaných univerzitami v Južnej Afrike, Indonézii či karibských krajinách.

Výzvy: Kvalita, hodnotenie či tradícia

Európska komisia poukazuje na to, že OER a otvorené vzdelávanie so sebou prináša aj veľké výzvy. Paleta zdrojov pre vzdelávacie materiály znamená nevyhnutnosť jasných štandardov kvality a vhodnosti dostupných materiálov. Prehodnotiť by sa mali aj potvrdenia o získaní kompetencií a zručností prostredníctvom OER. Navyše tradičnejšie inštitúcie, ktoré do svojho systému OER a informačné technológie tak ľahko neintegrujú, môžu čeliť strate reputácie a atraktívnosti. Zároveň sú často nútené s inými inštitúciami, ktoré OER zavádzajú, nielen súperiť, ale aj spolupracovať.

Vo svojej iniciatíve Otvárania vzdelávania sa preto EK zameria na štyri oblasti:

  • Prístup, inklúzia a rovnosť
  • Kvalita, efektívnosť a internacionalizácia
  • Výučba, vzdelávacie postupy a hodnotenie
  • Rozvoj politík.

Navrhnuté aktivity sa finančne podporia z programu pre vzdelávanie z budúceho rozpočtu pre obdobie 2014-2020, ktorý je zatiaľ známy ako Erasmus pre všetkých.