Nový akčný program EÚ v oblasti celoživotného vzdelávania

Krátka správa

V programovacom období 2007-2013 chce Európska únia zvýrazniť úlohu celoživotného vzdelávania. V uplynulom období sa totiž jednoznačne ukázalo, že pre budovanie vzdelanostnej spoločnosti a poznatkovej ekonomiky je celoživotné dopĺňanie kvalifikácie nevyhnutným predpokladom. Problémom členských krajín EÚ, najmä tzv. nových, je pritom práve neflexibilný formálny vzdelávací systém, ktorý síce poskytuje relatívne kvalitné „klasické“ vzdelanie (základné, stredné, vysokoškolské, postgraduálne), ale ľudia po získaní istého stupňa vzdelania už nie sú dosť motivovaní a nemajú dosť ľahko dostupných nástrojov, aby svoje vzdelanie priebežne dopĺňali v súlade s najnovšími poznatkami v ich odbore, alebo v súlade s požiadavkou rekvalifikácie. Takto buď zaostávajú, alebo po strate zamestnania nie sú schopní v krátkom čase nájsť si iné. Týmto spôsobom EÚ stráca konkurencieschopnosť v globálnom meradle.

Nový program celoživotného vzdelávania vychádza z doterajších skúseností existujúcich „generačných“ programov, ako sú Socrates (vzdelávania) alebo Leonardo da Vinci (odborná príprava). Na základe týchto skúseností a berúc do úvahy rozvoj v iných oblastiach Európska komisia navrhuje zásadné zmeny. Tieto zmeny sú jednak výsledkom kritického strednodobého hodnotenia programov Socrates a Leonardo da Vinci a jednak verejných konzultácií, do ktorých sa zapojili najvýznamnejší aktéri v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

Nový Integrovaný akčný program spája niektoré časti z existujúcich európskych programov v oblasti školského vzdelávania (Comenius), vysokoškolského štúdia (Erasmus), odbornej prípravy (Leonardo da Vinci) a vzdelávania dospelých (Grundtvig) a je doplnený o program Jean Monnet, ktorý je zameraný na podporu európskej integrácie. EK na tento integrovaný program navrhuje dokopy vynaložiť v priebehu rokov 2007 – 2013 13,62 mld eur. Cieľom nového programu je celoživotným vzdelávaním prispieť k rozvoju vzdelanostnej spoločnosti v Európskej únii s udržateľným ekonomickým rastom, väčším počtom lepších pracovných miest a silnejšou spoločenskou súdržnosťou. Kvalita vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ má takto dosiahnuť svetovo porovnateľnú úroveň.

Pre uvedené štyri sektorové programy boli stanovené špecifické ciele. Comenius má zapojiť do vzdelávacieho procesu minimálne každé dvadsiate dieťa. Erasmus má prispieť k zapojeniu troch miliónov ľudí do študentských výmen do roku 2011. Program Leonardo da Vinci má pomôcť pracovnému uplatneniu sa 150 tisíc ľudí každý rok. A program Grundtvig má do roku 2013 každoročne podporiť výmeny 25 tisíc ľudí zapojených do vzdelávania dospelých.