Nové hodnotenie univerzít v Európe predstavia už onedlho

University of Birmingham, By stephen boisvert, Wikimedia Commons

Nový systém „U‑Multirank“ sa líši od existujúcich typov hodnotenia tým, že klasifikuje univerzity na základe širšej škály faktorov s cieľom poskytnúť realistickejší obraz a užívateľsky ústretový prehľad o ich ponuke.

Nový „viacrozmerný“ systém bude hodnotiť univerzity v piatich samostatných oblastiach: reputácia v oblasti výskumu, kvalita vyučovania a učenia, medzinárodná orientácia, úspešnosť odovzdávania poznatkov (napr. partnerstvá s podnikmi) a regionálna angažovanosť.

Klasifikácia umožní jednotlivcom, aby si na základe voľby a zváženia vlastných priorít vytvorili osobný rebríček vysokých škôl.

„Ide o modernú a sofistikovanú klasifikáciu odrážajúcu bohatú rozmanitosť vysokoškolského vzdelávania. Jestvujúce medzinárodné hodnotenia zväčša prikladajú príliš veľkú váhu výskumnej reputácii. Naša viacrozmerná klasifikácia ponúkne viac presného a porovnateľného sprievodcu kvalitou univerzitného vzdelávania,“ uviedla komisárka EÚ pre  vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androulla Vassiliou.

„U‑Multirank pomôže mladým ľuďom pri správnej voľbe štúdia a bude motivovať inštitúcie, aby zvyšovali kvalitu v celom rade aktivít. Bude to tiež užitočný nástroj rozhodovacích orgánov, ktoré budú v lepšej pozícii pri vývoji efektívnejších stratégií vysokoškolského vzdelávania v budúcnosti,“ dodala.

Sorbonna proti Oxfordu?

Iniciatíva vytvoriť multidimenzionálny rebríček vysokoškolských inštitúcií sa zrodila na konferencii v roku 2008 počas francúzskeho predsedníctva. Francúzsky Senát sa v danom roku uzniesol na tom, že nedostatok harmonizovaných dát o francúzskych univerzitách je príčinou skreslených informácií o vysokých školách v krajine a slabej viditeľnosti výskumu, ktorý realizujú.

Európska asociácia univerzít (EUA) v júni 2011 vydala analýzu 13 svetových systémov hodnotenia, z ktorej vyplynulo, že rebríčky sa týkajú len asi 1-3 % odhadovaného počtu vysokých škôl na svete a zvyšok ignorujú. Takisto sa v nich preferujú školy z anglicky hovoriacich krajín, pretože práce v iných jazykoch sú menej publikované a citované, čím získavajú nižšie skóre.

EÚ podporí vytvorenie klasifikácie U‑Multirank v priebehu rokov 2013-2014 sumou 2 milióny eur z Programu v oblasti celoživotného vzdelávania (LLP), s možnosťou financovania aj počas ďalších dvoch rokov.

Univerzity sa budú môcť prihlásiť do nového systému klasifikácie v prvej polovici roka 2013. Prvé výsledky budú známe začiatkom roka 2014. U‑Multirank oficiálne spustia na konferencii, ktorá sa uskutoční koncom januára v Dubline v rámci írskeho predsedníctva v Rade EÚ.