OP V: 250 mil. korún učiteľom informatiky (OPV/K/RKZ/NP/2008-2)

Logo Operačného programu vzdelávanie

“Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v  predmete informatika” je názov v poradí už druhého národného projektu, ktorým poveruje Ministerstvo školstva Štátny pedagogický ústav v Bratislave.

Financovať ho bude z dvoch prioritných osí Operačného programu Vzdelávanie:

 • 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
  • Opatrenie 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania
   a
 • 4  Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj
  • Opatrenie 4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja  vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania.

Projekt pokryje všetky regióny Sloivenska, vrátane Bratislavského kraja.

V priamom zadaní sa píše, že národný projekt sa bude koncentrovať na:

 • doplnenie kvalifikácie učiteľov základných a stredných škôl o predmet informatika;
 • ďalšie vzdelávanie učiteľov predmetu informatika na základných a stredných školách.

Pri rozdelení finančnej alokácie v  národnom projekte “bude ako kľúč použitá veľkosť cieľovej skupiny, na ktorú sa národný projekt zameria (t.j. podľa počtu pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ v regiónoch.

Medzi oprávnenými aktivitami projektu sa rozumejú:

 • projekty, ktoré prehlbujú alebo rozširujú vedomosti, zručnosti a schopnosti účastníkov na trhu práce s cieľom zvyšovania ich kvalifikácie;
 • podpora nových foriem vzdelávania (napr. dištančné vzdelávanie, e-learning);
 • zavádzanie a podpora inovácií v ďalšom vzdelávaní;
 • rozšírenie ponuky ďalšieho vzdelávania zameraného na získavanie a rozvoj kľúčových kompetencií.

Obdobne, ako v prípade “jazykárov” z prvého projektu sa plánuje nákup pre každého učiteľa, ktorý sa zúčastní vzdelávacích aktivít v rámci národného projektu 1 notebook a 1 dataprojektor, ktoré budú slúžiť ako učebné pomôcky a prispejú k modernizácii vzdelávacieho procesu. Využiteľnosť IKT pomôcok by mala počas projektu narásť až na 15-20 hodín týždenne (takmer celý uväzok pedagógov, pozn. Redakcie). Na notebooky a projektory sa využije maximálne 40% rozpočtu (100 mil. Sk). Projekt pokryje aj náklady na certifikáty,  akreditovaný program ďalšieho vzdelávania a študijný program.

Implementovaný bude v spolupráci s vysokými školami, predovšetkým pedagogického zamerania a/alebo zabezpečujúcimi výučbu predmetu informatika počas troch rokov.  

Základné informácie o zadaní:

Riadiaci orgán a zadávateľ výzvy: Ministerstvo školstva SR
Program: Operačný program Vzdelávanie

Príjimateľ pomoci: Štátny pedagogický ústav
Lehota na vypracovanie projektu pre priame zadanie: 17. marec – 19. máj 2008

Rozpočet projektu: 250 mil. korún
Výška spolufinancovania žiadateľom: 0%
Dĺžka travnia projektu: max. 36 mesiacov

Cieľová skupina projektu:

 • pedagogickí zamestnanci základných a stredných škôl vyučujúci predmet informatika
 • pedagogickí zamestnanci základných a stredných škôl, ktorí nevyučujú predmet informatika (cca 1 500 pedagogických zamestnancov). 

Viac informácii nájdete tu