Parlament: programy nesmú financovať EIT

Krátka správa

Slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik (EPP-ED) ľutuje, že so zriadením Európskeho inštitútu technológie „sa tak dlho váhalo“ a označil to za „krok správnym smerom“.  Podľa neho ak chce Únia vo vede a technike skutočne dobiehať USA, Japonsko a ostatné svetové špičky a „ak chce udávať tón“, musí pre to vytvoriť predpoklady. Centrá excelentnosti podľa jeho slov preto musia mať vytvorené všetky podmienky.

Výskumné ciele inštitútu by podľa jeho slov mali kopírovať Siedmy rámcový program pre vedu a výskum, no výskum na embryonálnych kmeňových bunkách by podľa Miroslava Mikolášika „nemal byť financovaný daňovými poplatníkmi tých krajín, v ktorých je takýto výskum protizákonný“.

Pokiaľ ide o celkové financovanie Inštitútu, Európska komisia počíta s tým, že celkovo bude EIT, na prvých šesť rokov pôsobnosti potrebovať asi 2,4 miliardy eur. Rozpočet majú tvoriť kombinovane súkromné i verejné zdroje. Správa EP súhlasí s Komisiou, že 308,7 miliónov eur by malo byť vyčlenených z rozpočtu EÚ.

Už 19. septembra predložila EK návrh na revíziu viacročného finančného rámca EÚ na roky 2007 – 2013 práve s cieľom zabezpečiť financovanie EIT, ako aj systému Galileo. Tento návrh teraz vytvorí základ pre ďalšie rokovania medzi EP a Radou, ktoré sú rozpočtovými orgánmi EÚ.

Komisia zároveň navrhuje financovať EIT čiastočne z doterajších nástrojov EÚ, akými sú napr. Rámcový program pre výskum, Program celoživotného vzdelávania alebo Program pre konkurencieschopnosť a inovácie. Poslanci v tejto súvislosti zdôrazňujú, že žiadosti znalostných a inovačných spoločenstiev nesmú byť v žiadnom prípade uprednostňované pred inými žiadosťami. Okrem toho schválená správa EP trvá na tom, že žiadne príspevky z týchto programov „nesmú byť poskytnuté na zriaďovacie a/alebo správne náklady priamo spojené s EIT či znalostnými a inovačnými spoločenstvami“.

V otázke nesystémovosti dostatočného financovania EIT vyjadril Miroslav Mikolášik presvedčenie, že bude vyriešená k spokojnosti a vyslovil podporu myšlienke spolufinancovania na princípe verejno-súkromných partnerstiev. Okrem toho sa vyslovil za to, aby boli vedci a výskumníci z nových krajín taktiež rovnocenne vyberaní a zapájaní do vedeckých tímov, a aby bola Správna rada EIT kontrolovateľná Európskym parlamentom.