Počet žiakov na jedného vyučujúceho v EÚ sa pohybuje od 9 do 20

V počte žiakov, ktorý pripadá na jedného učiteľa na základnom stupni školstva, existujú medzi štátmi EÚ podstatné rozdiely. V roku 2009 bol priemer EÚ na úrovni 14,5 žiaka. Najmenej žiakov pripadalo na učiteľa na Malte, v Litve a Dánsku – pod 10 žiakov, a tiež v Poľsku (10,2). Naopak najviac vyťažení čo do počtu pripadajúcich detí boli vyučujúci v Spojenom kráľovstve a Francúzsku – takmer 20 %.

Čo sa týka kandidátskych krajín, na islandského učiteľa pripadalo len 11,3 žiaka, štáty na juhovýchode Európy sa pohybovali na opačnej strane rebríčka, pričom na jedného učiteľa v Turecku pripadalo takmer 26 žiakov.

Najvýraznejší pokles žiakov na učiteľa od roku 2000 zaznamenali na Malte (z 19 žiakov v roku 2000 na 9 v roku 2009), v Litve, Lotyšsku a Írsku. Treba však poznamenať, že zníženie tohto pomeru nemusí nutne znamenať, že učiteľ sa viac venuje jedného žiakovi.

Na Slovensku pripadalo v roku 2009 na jedného učiteľa 17,7 žiaka, čo bol mierny pokles oproti roku 2000 – 18,3 žiaka na učiteľa.

Štatistiky, ktoré vydal Eurostat a mapujú trendy vo vzdelávaní za poslednú dekádu, sa venujú všetkým úrovniam vzdelávania.

Rod a vek vyučujúcich

Významným indikátorom vzdelávania je tiež rodový pomer v učiteľskom zbore. Na základných školách stále dominujú ženy – v 27 členských krajinách tvorili ženy v priemere 86 % vyučujúcich. Učiteľstvo na ZŠ je doménou žien predovšetkým v Českej republike (97,6 %), Slovinsku, Litve a Maďarsku. Len v Dánsku (68,6 %), Španielsku a Luxembursku (obe krajiny 74 %) tvorili ženy menej ako tri štvrtiny zboru. V Turecku bol rodový pomer na základných školách takmer vyrovnaný – učiteľky tvorili 50,4 % vyučujúcich.

V priemere 29 % ZŠ učiteľov v Únii bolo v roku 2009 starších ako 50 rokov. Zastúpenie tejto vekovej kategórie bolo silné predovšetkým v Nemecku (49,3 %), Švédsku a Taliansku. Naopak najmenej učiteľov vo veku nad 50 rokov zaznamenali na Cypre (3 %), v Poľsku a Slovinsku.

Na slovenských základných školách tvorili ženy 89,2 % učiteľského zboru a 25,5 % vyučujúcich bolo starších ako 50 rokov.