Počítačové hry do škôl?

Krátka správa

Hoci sú digitálne technológie značne rozšírené, nevieme veľa o efektoch „digitálneho životného štýlu“ na vzdelávanie. Mnohí odborníci napríklad nepochybujú o tom, že aj obyčajné videohry majú pozitívny dopad na rozvoj kognitivínych schopností. OECD rozbehla dvojročný projekt, ktorý by mal tieto konštatovania overiť v praxi a priniesť odporúčania odborníkov, ako najlepšie využívať digitalizáciu v oblasti vzdelávania.

Hlavným cieľom projektu nazvaného „New Millenium Learners“ (Učitelia nového tisícročia) je na základe porovnávaní analyzovať a stanoviť isté koncepcie, ako využívať digitalizáciu pre modernizáciu a rozvoj vzdelávania. Súčasťou projektu budú aj pracovné stretnutia expertov členských krajín OECD.

Úlohou prvých stretnutí je sumarizovať existujúce dôkazy o vplyve digitálnych technológií na formálne (najmä klasické školské) vzdelávanie. Ich výsledkom má byť o. i. porovnanie výkonnosti tradičného a informatizovaného vzdelávacieho procesu. Preto je potrebné získať presnejšiu predstavu o tom, ako digitálne technológie vplývajú na výkonnosť vzdelávacieho systému, jednak na strane žiakov, ale aj na strane pedagógov.

Tieto zistenia by mali slúžiť ako podklad pre diskusie otázky, čo používanie digitálnych technológií skutočne predstavuje významný posun vo výkonnosti vzdelávania. Ak áno, treba sa ďalej zamyslieť nad charakterom zmeny, ktorú so sebou prinášajú. V konečnom dôsledku je potrebné, aby sa nielen odborníci, ale aj politici zamysleli nad tým, ako využívať tieto technológie vo vzdelávaní v ešte väčšej miere a ešte efektívnejšie. Výsledky budú smerodajné pre všetky krajiny OECD, nakoľko každá z nich v súčasnosti bez ohľadu na stupeň svojho rozvoja čelí otázke reformy vzdelávania a odbornej prípravy.