Politici by si mali uvedomiť význam kvalitného vzdelania

Krátka správa

Hoci sú ekonomiky Európy, Blízkeho východu a Afriky vo výrazne rozdielnej situácii, jeden faktor majú spoločný – ich budúcnosť závisí od kvality ľudského kapitálu. Rozvojové krajiny, ale aj bývalé krajiny sovietskeho bloku často podceňujú význam kvalitne pripravených a vzdelaných ľudí. Podľa Nelsona Mandelu je „vzdelanie významným motorom osobného rastu. Iba vďaka vzdelaniu sa môže dcéra roľníka stať lekárkou a dieťa robotníka na farme prezidentom veľkého štátu.“

Organizácia spojených národov vyhlásila obdobie rokov 2005 – 2014 za Dekádu vzdelávania pre udržateľný rozvoj. UNESCO sa stalo hlavnou agentúrou OSN pre podporu tohto programu. V jeho rámci by krajiny po celom svete mali stanoviť vlastné národné stratégie, v ktorých budú identifikovaní nositelia vzdelávacieho procesu, budú zohľadnené ciele Dekády a vytvoria sa predpoklady pre efektívnu spoluprácu štátu s podnikovým sektorom i mimovládnymi (neziskovými) organizáciami.

Práve v zmysle tohto uvažovania sa Microsoft v mnohých krajinách zapája do vzdelávacieho procesu a to nielen priamou či nepriamou finančnou a materiálnou pomocou, ale aj v oblasti strategického plánovania. Zameriava sa pritom na oblasti, v ktorých dokáže nájsť prepojenie medzi potrebami ekonomík a vlastnými kompetenciami, vyplývajúce zo základnej oblasti, v ktorej Microsoft podniká. Ide o inovácie, produktivitu a vzdelávanie. Tieto tri faktory tvoria virtuálny kruh. Vzdelávanie pomáha vytvárať odborne pripravené pracovné sily, ktoré umožňujú zvýšiť produktivitu práce a zároveň inšpiruje inovatívnu kultúru. Toto prepojenie akceleruje rozvoj a zvyšuje prosperitu v období znalostnej ekonomiky.

Microsoft však varuje pred automatickým preberaním „globálnych vzorov“. Žiadny vraj nemožno prebrať bez rozumného posúdenia národných potrieb a celkovej situácie, v ktorej sa ten – ktorý štát nachádza z hľadiska úrovne ekonomického i sociálneho rozvoja. „Aj úspešné projekty založené na využívaní najnovších informačných a komunikačných technológií možno nasledovať iba vtedy, ak ich príslušné komunity sú schopné efektívne využívať a ovládať,“ píše sa v dokumente Stratégie pre vzdelávanie a rozvoj schopností spoločnosti Microsoft.

Microsoft v rôznych krajinách po celom svete implementuje vlastné programy, ktorých cieľom je sprístupniť prínosy nových technológií a ich ovládania 250 miliónom ľudí do konca roku 2010. Hlavným cieľom je využiť technológie pre lepšie vzdelávanie, vytváranie nových príležitostí a zvýšenie životnej úrovne pre všetkých ľudí.