Prihláška na VŠ – cez počítač

Krátka správa

Slovenská vláda by mala zajtra schváliť štúdiu uskutočniteľnosti elektronizácie prihlasovania sa na vysoké školy. Predkladá ju vicepremiér a minister školstva Ján Mikolaj. Cieľom projektu je odstrániť zbytočné papierovanie a zjednodušiť a zrýchliť prihlasovanie sa na univerzity. Súčasťou štúdie je aj návrh novej – elektronickej prihlášky na vysokú školu. Slovenské vysoké školy by sa tak konečne aj v administratíve viac priblížili štandardu, bežnému v Európskej únii.

„Touto službou ministerstvo školstva vytvorí nové riešenie, umožňujúce uchádzačom o vysokoškolské štúdium transparentné prostredie a jednotný spôsob administrácie prihlášky na vysokú školu a na strane škôl prispeje k urýchleniu modernizácie informačných systémov na úroveň porovnateľnú s úrovňou vo vyspelých krajinách,“ hovorí minister Mikolaj.

Elektronické prihlasovanie sa už dnes overujú na 9 slovenských univerzitách. Na UPJŠ v Košiciach v prijímacom konaní na  akademický rok 2005/2006 a 2006/2007 a na UKF v Nitre na rok 2006/2007 sa mohli študenti prihlásiť elektronicky na bakalárske študijné programy – vyplnenie elektronickej prihlášky a jej odoslanie na príslušnú univerzitu a fakultu, získanie priebežných výsledkov a záverečného rozhodnutia a následné elektronické potvrdenie nástupu na štúdium (elektronická návratka).

Na fakulte informatiky a informačných technológií  STU prevádzkujú takýto systém od roku 2005/2006. V stave implementácie je možnosť elektronického prihlasovania na štúdium na STU v Bratislave v Akademickom informačnom systéme a jeho úplné nasadenie sa predpokladá v priebehu tohto akademického roka.

„Z našich analýz vyplýva, že prihlasovanie na vysoké školy je možné zjednodušiť a v plnom rozsahu elektronizovať,“ tvrdí J. Mikolaj. Elektronická prihláška by sa zasielala na vysokú školu bez príloh a potvrdení. Potvrdenie správnosti údajov zo strednej školy a ďalších údajov bude možné v prvej etape preukázať predložením kompletnej dokumentácie alebo skrátenej dokumentácie osobne pri prijímacej skúške. V druhej etape bude možné správnosť údajov potvrdiť elektronickou autorizáciou strednej školy a samotného uchádzača napr. zaručeným elektronickým podpisom.

Elektronické prihlasovanie na vysoké školy ušetrí čas uchádzačovi o štúdium na vysokej škole, vedie ho k správnemu vyplneniu prihlášky a znižuje jeho náklady spojené s overením dokladov o notára. Pozitívnym prínosom pre školy je zjednodušenie administrácie a prechod od vkladania údajov ku ich kontrole. Zber údajov je jednotný pre všetky vysoké školy a nadväzuje na register študentov na MŠ SR.

Odhad nákladov je 4,150 mil. Sk (na báze produktov SUN) alebo 3,960 mil. Sk (na báze serverov HP). Prevádzkové náklady by mali dosiahnuť 3,78 mil. Sk ročne. V prvej etape vznikne Portál vysokých škôl prepojený na web MŠ SR alebo ústredný portál verejnej správy. V druhej etape by sa systému mali prispôsobiť informačné systémy univerzít. MŠ SR chce všetko stihnúť do začiatku budúceho roka.