Regionálne konferencie o eurofondoch

Krátka správa

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a Ministerstvo školstva SR ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie (OPV) a operačný program Výskum a vývoj (OPVV) pripravili sériu informačných regionálnych konferencií. Podujatie nesie názov Podpora vzdelávania, výskumu a vývoja zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2007 – 2013.

Cieľom konferencií je priamo v regiónoch Slovenska oboznámiť laickú i odbornú verejnosť s možnosťami získania podpory a finančných prostriedkov z operačného programu Vzdelávanie a operačného programu Výskum a vývoj v programovom období 2007-2013. Na konferenciách budú predstavené aj Regionálne informačné kancelárie Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, ktorých činnosť oficiálne začne dňom konania konferencie v príslušnom samosprávnom kraji.

V rámci regionálnych konferencií budú prezentované aj skúsenosti zo skráteného programového obdobia 2004 – 2006 so zameraním na prezentáciu súčasného stavu vo vývoji čerpania finančných prostriedkov. Úvodná konferencia v Žiline sa bude konať aj za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR, Jána Mikolaja.

Pre účasť na konferencii je potrebné elektronicky sa prihlásiť a to formou odoslania e-mailu podľa miesta konania. Zaslať treba vyplnenú prihlášku, ktorú je možné nájsť medzi linkami pod týmto článkom. Následne bude účasť elektronicky potvrdená. Predpokladaný počet pozvaných je limitovaný na 200 – 250 osôb na konferenciu. Účasť na konferenciách je bezplatná.

Harmonogram konferencií a e-mailové adresy pre prihlasovanie sa:

18. 1. 2008 – Žilina
Hlavná aula Žilinskej univerzity v Žiline
E-mail: konferenciazilina@asfeu.sk

21. 1. 2008 – Trenčín
Aula Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne
E-mail: konferenciatrencin@asfeu.sk

22. 1. 2008 – Prešov
Aula Prešovskej univerzity v Prešove
E-mail: konferenciapresov@asfeu.sk

23. 1. 2008 – Košice
Aula LF U niverzity P. J. Šafárika v Košiciach
E-mail: konferenciakosice@asfeu.sk

24. 1. 2008 – Zvolen
Akceptácia prihlášok do: 14.01.2008
E-mail: konferenciazvolen@asfeu.sk

25. 1. 2008 – Nitra
Kongresové centrum SPU v Nitre
E-mail: konferencianitra@asfeu.sk

28. 1. 2008 – Trnava
Aula Materiálovo-technologickej fakulty STU
E-mail: konferenciatrnava@asfeu.sk