Školstvo: agentúra pre štrukturálne fondy

Krátka správa

Na ministerstve školstva začína pracovať nová agentúra. Oficiálne vznikla od 1. januára, v súčasnosti sa začína s jej reálnym vytváraním. Vznik tejto špeciálnej agentúry je motivovaný vytvorením dvoch operačných programov, ktoré bude spravovať rezort školstva. Oficiálny názov novej inštitúcie je Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy Európskej únie. Vedenie ministerstva si od jej zriadenia sľubuje zvýšenie efektívnosti pri prijímaní, hodnotení, finančnom riadení a monitorovaní projektov, pre ktoré bude schválená finančná pomoc z Európskej únie.

Ako už prezrádza názov agentúry, jej hlavnou úlohou teda má byť zabezpečenie procesu implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ pre práve sa začínajúce programovacie obdobie v rokoch 2007 – 2013. Súčasné vedenie ministerstva školstva k tomuto kroku motivovali najmä mnohé negatívne skúsenosti z predošlého programovacieho obdobia, kedy predovšetkým pre nejasný spôsob riadenia a nedostatok kvalitne pripravených pracovníkov dochádzalo k mnohým problémom a predovšetkým k významným časovým sklzom pri práci s predloženými projektmi. MŠ SR bolo v rokoch 2004 – 2006 sprostredkovateľským orgánom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre operačný program Ľudské zdroje a  pre Jednotný programový dokument NUTS 2 – Bratislava Cieľ 3.

Vytvorením novej agentúry chce vedenie rezortu školstva dosiahnuť, aby boli prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ vyčerpané v maximálne možnej miere. Predpokladom na dosiahnutie požadovaného stavu je flexibilné a efektívne nastavenie systému riadenia a implementácie operačných programov na všetkých úrovniach. Agentúra bude mať na starosti všetky činnosti spojené s operačnými programami Vzdelávanie a Výskum a vývoj, na ktoré je podľa Národného strategického referenčného rámca vyčlenených 1,82 mld eur. Aby agentúra bola schopná zvládnuť zamýšľané náročné úlohy, bude sa musieť v terajšej fáze zamerať predovšetkým na doplnenie dobre pripravených a skúsených ľudských kapacít. Vedenie MŠ SR počíta s tým, že do konca roka 2009 by v nej malo pracovať 220 pracovníkov.

S agentúrou teda príde do kontaktu každý, kto predloží projekt v rámci operačných programov Vzdelávanie a Výskum a vývoj. Sídli v Bratislave na Hanulovej 5/B a bližšie informácie o nej možno získať na bratislavskom telefónnom čísle (02) 692 02 296 alebo prostredníctvom emailu na adrese info@asfeu.sk.