Školy potrebujú marketing, ktorý by ich priblížil spoločnosti

Akým spôsobom účastníkom predstavíte ciele podujatia?

Zamerali sme sa na tému kooperácie škôl s trhom práce, tak aby slovenské školstvo dokázalo svoju opodstatnenosť doma i v EÚ. Oslovili sme preto firmy, ktoré hýbu slovenskou ekonomikou – Volkswagen, Osram, Microsoft, aby prezentovali svoje programy vzdelávania a spolupráce so slovenským školstvom. Hovoríme o systéme, v ktorom má žiak školy spolupracujúcej s podnikom, okrem kvalitnej a modernej výuky, zabezpečené i výhodné študijné podmienky a konkrétnu perspektívu pracovného miesta vo svojom odbore. Okrem toho sme ponúkli školám i jednotlivým pedagógom možnosť predstaviť vlastné aktivity, zabezpečujúce výchovu k povolaniu, s cieľom uľahčiť svojím absolventom vstup na trh práce. Tak zároveň predvedú ostatným účastníkom podujatia spôsoby ako skvalitňovať ich doterajšiu pedagogickú prax.

Fórum pedagogiky bude mať tri hlavné časti, čo bude obsahom prvej z nich – konferencie?

Nestačí, aby záujem o témy fóra trval tri dni. Vzdelanie je vecou celej spoločnosti, zámerom konferencie je teda vyvolať verejnú odbornú diskusiu o obsahovej transformácii zabezpečujúcej odbornosť a osobnostnú pripravenosť absolventov škôl na prechod k informačnej a učiacej sa spoločnosti ako základu pre uplatnenie sa na európskom trhu práce. Preto sme okrem odborníkov z našej i zahraničnej pedagogickej obce pozvali zástupcov prosperujúcich medzinárodných firiem pôsobiacich v SR, aby mám povedali, čo očakávajú od škôl a a ich absolventov. Súčasťou konferencie bude aj prvá videokonferencia s videomostami v každom kraji.

Svoj priestor na praktickú prezentáciu dostanú školy, školské zariadenia, ale i žiaci a jednotliví pedagógovia v dvoch ďalších častiach podujatia, výstave a workshopoch – tvorivých dielňach. Čo bude programom výstavy?

Všetky školy, krajské školské úrady, VÚC ale aj firmy dodávajúce školám materiálne a didaktické pomôcky, ktoré prejavili záujem zúčastniť sa výstavy Fóra pedagogiky budú mať svoj stánok (od 6m2 po 200m2) a prostredníctvom neho jedinečnú príležitosť prezentovať pred širokou slovenskou i zahraničnou verejnosťou svoje úspechy, predstaviť kvalitu a praktické výsledky škôl, moderné technológie vzdelávania v kontexte uplatnenia sa na trhu práce.

Počas workshopov budú mať pedagógovia možnosť predstaviť svoje pedagogické postupy. Prečo ste sa rozhodli zaradiť do podujatia aj tento praktický spôsob prezentácie?

Naším školám chýba marketingový rozmer, nedokážu „predať“ svoje úspechy. Toto je spôsob ako začať a získať skúsenosti. Učitelia majú príležitosť komunikovať s verejnosťou priamo a predviesť vlastné tvorivé postupy a pomôcky, pomocou ktorých dosahujú ich žiaci výborné výsledky. Návštevníci si ich budú môcť na mieste vyskúšať osobne – vidieť, urobiť, odskúšať. Šancu propagovať svoju činnosť a jej výsledky, medzinárodnú spoluprácu či úspešné projekty a získať tak nových absolventov, budú mať na tvorivých dielňach školy a ďalšie inštitúcie so vzdelávacím programom. Atmosféru workshopov dotvoria besedy s významnými osobnosťami verejného, odborného a kultúrneho života, predovšetkým tými, ktorí sú pôvodným povolaním učitelia.

Mozaiku tohtoročného Fóra pedagogiky dotvoria sprievodné kultúrne podujatia. O ktoré pôjde?

Pôjde o vybrané kultúrne vystúpenia základných a stredných škôl, sprievod žiakov a učiteľov, ktorý prejde celou Bratislavou, šíriac dobré meno jednotlivých škôl a galakoncert ako pocta pedagógom a všetkým účastníkom podujatia. Veľmi dôležitou súčasťou kultúrnej časti Fóra bude i tradičné ocenenie učiteľov, na ktorých sa nezabúda. Na základe návrhov v listoch žiackej a rodičovskej verejnosti budú ocenení tí, ktorí ovplyvnili ich život. Organizátori podujatia veria, že nie ministerstvo, parlament či iná inštitúcia ale práve deti a najmä dnes už dospelí ľudia, povedia mená tých, ktorí menia učenie zo zamestnania na poslanie.

Konferencia Fórum pedagogiky sa koná už po tretí krát. Aj z toho, čo ste povedali je zrejmé, že ide o podujatie určené odborníkom, ľuďom priamo zainteresovaným na vzdelávaní. V čom vidíte jej celospoločenský význam?

Ak sa vás spýtam na meno nejakej slovenskej celebrity, poviete mi ich hneď niekoľko. Zdá sa, že dnes stačí, aby sa niektorí ľudia objavili dva razy na obrazovke a pozná ich celé Slovensko. Kto však vie mená našich víťazov svetových olympiád v matematike, fyzike, umení, výtvarníctve? Kto pozná mená učiteľov, ktorí učili našich najlepších spevákov, športovcov, lekárov? Už dlhé roky hovoríme, že najperspektívnejšia je investícia do vzdelania – verím, že je tu čas konať. Slovensko nikdy nebude priemyselnou či hospodárskou veľmocou, ale máme potenciu presadiť sa v oblasti vzdelania. Ponúkať Európe i svetu múdrosť, znalosti a šikovnosť našich mladých ľudí.