Štúdia: Ako zlepšiť kompetencie zamestnancov v predškolských zariadeniach

zdroj: TASR

Podľa novej štúdie, ktorú si nechala vypracovať Európska komisia, vysoká kvalita vzdelávania a služieb starostlivosti pre najmladších závisí jednak na správnom mixe znalostí, praxe a hodnôt, ktoré jednotliví zamestnanci aplikujú, ale tiež od inštitúcií a systému vzdelávania.

Štúdia s názvom „Požiadavky na kompetencie zamestnancov vzdelávania a starostlivosti v rannom detstve“ je prvou, ktorá sa na tento problém pozerá z pan-európskej perspektívy. Vedci z univerzity v Gente a britskej University of East London tak pripravili podklady a odporúčania tvorcom politiky i prevádzkovateľom zariadení, ktorí sa starajú o deti od narodenia až po nástup na základnú školu. Výsledky využije aj nová expertná pracovná skupina pre vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve, ktorá by mala začať fungovať túto jeseň.

Autori sa zamerali na otázky ako: čo presne vytvára kompetentného učiteľa v predškolskej výchove, ako možno tieto schopnosti chápať a podporiť ich rozvoj v komplexnom a náročnom profesnom odbore práce s malými deťmi, rodinami a komunitami. Analyzovali tiež prístupy rôznych krajín, skúsenosti samotných zamestnancov, školiacich inštitúcií a tvorcov politiky naprieč Európou.

Politici i odborná obec sa zhoduje, že vysoká kvalita vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve môže byť pre deti veľmi prínosná. Popri zaistenia širokého prístupu k týmto zariadeniam, veľké obavy vyvoláva najmä ich kvalita. Kompetencie zamestnancov sú totiž kľúčovým faktorom pre kvalitu služieb a znalosti, ktoré sa deti môžu naučiť. Avšak v mnohých krajinách je veľká diverzita vo vyžadovanej kvalifikácií učiteľov. Podstatná časť zamestnancov, ktorí pracujú s najmladšími takisto žiadnu kvalifikáciu nemá.

Odporúčania, ktoré zo štúdie vyplynuli sú preto nasledovné:

  • presadzovať profesionalizmus v predškolskom vzdelávaní a starostlivosti naprieč všetkými vrstvami profesionálneho systému, vrátane praxe, manažmentu, kvalifikácie a školenia, i výskumu;

  • zlepšiť školenia zamestnancov pred aj počas poskytovania služieb;

  • rozvinúť porozumenie kvalifikačných požiadaviek pre pracovníkov, ktorí sa podieľajú na spoločných hodnotách a rešpektujú diverzitu možných prístupov k ich realizácii v Európe.

Jednou zo silných stránok štúdie je veľké množstvo použitých dát, ktoré pomáhajú vytvoriť európsky prístup v oblasti, ktorej dosiaľ dominovali zdroje z anglosaskej literatúry. Jedna z použitých prípadových štúdií sa týkala aj Slovenska. Pri analýze sa autori nevenovali len jednotlivým zamestnancom, ktorí majú priamy kontakt s deťmi, ale tiež tými, ktorí pôsobia na inštitucionálnej a systémovej úrovni.

Európska spolupráca

V roku 2010 si členské štáty EÚ stanovili spoločný cieľ zvýšiť do roku 2020 podiel detí vo veku od 4 rokov po začiatok povinnej školskej dochádzky, ktoré navštevujú predškolské zariadenia z 92 % v roku 2008 na 95 %. Vo februári tohto roku Európska komisia predstavila plán pre spoluprácu európskych krajín s cieľom rozšíriť prístup a zvýšiť kvalitu týchto zariadení. Ministri školstva návrhy Komisie schválili v máji.