Termín výberu hodnotiteľov pre OP Vzdelávanie predĺžený

Krátka správa

Ministerstvo školstva predĺžilo možnosť prihlásiť sa do výberového konania na pozíciu hodnotiteľov projektov v rámci operačného programu Vzdelávanie. Úlohou hodnotiteľov bude vyhodnocovať žiadosti o finančnú pomoc zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Vybraní hodnotitelia musia spĺňať odborné i znalostné podmienky. Pri výbere hodnotiteľov sa budú posudzovať kritériá ako odborná prax, doterajšia publikačná činnosť, skúsenosti s hodnotením projektov (najmä projektov v rámci programov EÚ), ale dôležitým kritériom sú aj skúsenosti s implementáciou medzinárodných i národných projektov.

Ministerstvo školstva rozhodlo o tom, že pôvodný termín bude predĺžený do 31. januára 2008. Do tohto dátumu treba poslať prihlášky aj so životopisom (na predpísanom formulári) na adresu: Ministerstvo školstva SR, Sekcia európskych záležitostí, Odbor pre OP Vzdelávanie, Stromová 1, 813 30 Bratislava.