Vláda dnes odštartuje digitalizáciu vysielania

Krátka správa

Príprava zákona vychádza najmä z požiadavky Európskej komisie a prísľubu Slovenskej republiky zabezpečiť plynulý prechod na digitálne vysielanie, tak aby bolo možné opustiť analógové televízne vysielanie v terestriálnom prostredí do roku 2012. V súčasnosti však neexistuje žiaden záväzný termín pre začatie pravidelného digitálneho vysielania ani jednotný legislatívny rámec, ktorý by pravidelnému digitálnemu vysielaniu umožňoval rozvoj a zabezpečoval prioritu v éteri. Ministerstvo kultúry pri zákone vychádzalo zo Stratégie prechodu z analógového na digitálne pozemské televízne vysielanie v SR, ktorá bola prijatá uznesením vlády SR č. 646 z 26. júla 2006 a Základných zásad návrhu zákona o digitalizácii vysielania, ktoré boli predmetom verejnej diskusie od 30. marca do 31. mája 2006.

Navrhovaný zákon by mal vytvoriť stabilné prostredie pre digitálne vysielanie na Slovensku a zabezpečiť podmienky pre slobodné poskytovanie obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu, ktoré nebudú brzdiť rozvoj možných digitálnych platforiem. Zároveň predpokladá vytvorenie všeobecného a jednotného modelu pre poskytovanie obsahu v rôznych typoch terestriálnych elektronických komunikačných sietí pri zohľadnení princípov must carry; najmä prednostné právo verejnoprávneho/regionálneho vysielateľa na zastúpenie v terestriálnom multiplexe.

Návrh zákona je vypracovaný tak, aby prechodom z analógového na digitálne terestriálne televízne vysielanie neboli negatívne dotknuté práva televíznych vysielateľov využívajúcich v súčasnosti analógové frekvencie.  Zároveň sa ním do nášho právneho systému zapracuje niekoľko smerníc Európskeho parlamentu, resp. Rady.

Nevyhnutnosť digitalizácie vysielania vyplýva z toho, že ďalší rozvoj analógového vysielania nie je prakticky možný. Frekvenčné spektrum je ako prírodný zdroj v súčasnosti de facto vyčerpané. V tomto zmysle je digitalizácia starostlivosťou o obmedzený prírodný zdroj, ktorú vo väčšine zabezpečuje štát. Proces prechodu na digitálne vysielanie si vyžaduje legislatívu, ktorá ho bude podporovať a nespôsobovať jeho zdržanie.

Podľa ministerstva kultúry znamená „digitalizácia televízneho a rozhlasového vysielania predovšetkým rozšírenie a liberalizáciu mediálneho trhu, možnosť zvýšenia počtu vysielaných programových služieb, keďže v porovnaní s analógovým vysielaním dovoľujú digitálne systémy v danom pásme umiestniť väčší počet programov a k tomu ešte niekoľko ďalších telekomunikačných služieb.“

Pre ľudí by digitalizácia vysielania mala priniesť aj nové interaktívne služby. Interaktivita umožní obojsmerný tok informácií, čím môže byť divák priamo zapojený do príslušného programu či relácie vysielania. Interaktivita umožní aj domáce elektronické bankovníctvo, elektronické nakupovanie, elektronickú poštu a pod. Spolu s digitálnym televíznym signálom je možné šíriť aj digitálny rozhlasový signál alebo internet. „Digitálne vysielanie rozširuje možnosti používať i doplnkové obsahové služby sprístupňujúce programové a interaktívne služby ľuďom so zdravotným postihnutím a ľuďom v postproduktívnom veku, čím možno zásadne zvýšiť úroveň uplatňovania ich práva na prístup k informáciám a na aktívnu účasť v rámci znalostnej spoločnosti,“ konštatuje MK SR v dôvodovej správe k zákonu.