Zámery vlády v oblasti vedy a techniky

Krátka správa

Štátna vedná a technická politika SR musí prispievať nielen k rozvoju vedomostnej spoločnosti, ktorá je základným pilierom celkového rozvoja každej krajiny, ale v konečnom dôsledku aj k úsiliu Európskej únie zvyšovať jej konkurencieschopnosť voči USA a Japonsku, píše sa v dokumente, ktorý schválila vláda. Vypracovalo ho ministerstvo školstva v spolupráci s expertnou pracovnou komisiou, v ktorej boli zástupcovia rezortov, mimovládnych organizácií a samosprávnych krajov na čele s podpredsedom vlády pre vedomostnú spoločnosť Dušanom Čaplovičom.

Vláda by podľa dokumentu mala vytvoriť také podmienky, ktoré umožnia vede a výskumu podieľať sa významnejšie než doteraz na ovplyvňovaní hospodárskeho rastu. Okrem iného to znamená prebrať európsku prax, podľa ktorej ministerstvá vo väčšej miere zapájajú do rozhodovania odborníkov z oblasti výskumu, vývoja a inovácií z akademickej alebo podnikateľskej sféry. Na úrovni vlády má tento zámer naplniť Rada vlády SR pre vedu a techniku, ktorá je poradným orgánom a viac by mala dbať aj na previazanie vedy a výskumu s inováciami v praktickom živote, najmä v podnikaní. Preto bude vytvorená nová rada vlády, ktorá bude  konštituovaná v spolupráci so zástupcami všetkých inštitúcií, ktoré majú kompetencie v oblasti vedy, techniky a inovácií.

Vo všetkých krajinách EÚ sa od verejného sektora výskumu a vývoja (verejné vysoké školy, ústavy Slovenskej akadémie vied a rezortné príspevkové a rozpočtové výskumné ústavy) očakáva výraznejšie prepojenie na podnikateľskú prax. Vláda preto bude od týchto inštitúcií vyžadovať, aby sa sústredili na výskum a vývoj, ktorý môže využiť podnikateľský sektor na zvýšenie udržateľnej konkurencieschopnosti. Zároveň chce vláda prijať také zmeny v daňových zákonoch, ktoré budú podnikateľov motivovať k väčším investíciám do výskumu a vývoja.  

Aj v spolupráci so samosprávnymi krajmi majú vzniknúť vedecko-technické parky, technologické centrá a inkubátory, ako aj podnikateľské centrá a fondy štartovacieho kapitálu, aby napríklad ľudia, ktorí získajú nejaký patent, mohli rýchlo založiť firmy na jeho využívanie v praxi. „Je zlé, ak naši šikovní výskumníci musia realizovať svoje inovácie v zahraničí, lebo tu nezískajú kapitál a napokon z noviniek ťažia zahraničné firmy, čím my stratíme možnosť vytvorenia pracovných miest s vysokou kvalifikáciou,“ povedal nedávno vicepremiér Dušan Čaplovič.

Na zabezpečenie plnenia cieľov a zámerov rozvoja vedy a techniky do roku 2015 budú potrebné celkové výdavky na vedu a techniku vo výške 1,8% z HDP v roku 2015. V rokoch 2007 – 2013 sa bude podpora výskumu a vývoja v SR (okrem už  od roku 2004 existujúcej podpory ľudských zdrojov vo výskume a vývoji z Európskeho sociálneho fondu) financovať aj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu Výskum a vývoj.

Zo štátneho rozpočtu budú k dispozícii grantové zdroje z Vedeckej grantovej agentúry a Kultúrno-edukačnej grantovej agentúry, ktoré patria do rezortu školstva.