Žiadajte Európsku komisiu o granty

Špecializované programy EÚ podporujú cezhraničnú dimenziu vzdelávania

Krátka správa

Predsedovia Európskeho parlamentu a Rady podpísali 15. novembra 2006 rozhodnutie, ktorým sa ustanovuje nový program celoživotného vzdelávania. Toto rozhodnutie bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie 24. novembra 2006 a účinnosť nadobúda 14. decembra 2006. Komisia uverejnila 20. decembra 2006 všeobecnú výzvu na predkladanie návrhov na rok 2007 pre žiadateľov o granty v rámci tohto programu.

Program celoživotného vzdelávania zahŕňa štyri odvetvové programy týkajúce sa školského vzdelávania (Comenius), vyššieho vzdelávania (Erasmus), odborného vzdelávania (Leonardo da Vinci) a vzdelávania dospelých (Grundtvig) a dopĺňa ho transverzálny program zameraný na politickú spoluprácu, jazyky, informačné a komunikačné technológie a na šírenia využívanie výsledkov. Program Jean Monnet sa zameriava na európsku integráciu a podporu určitých kľúčových inštitúcií a združení pôsobiacich v tejto oblasti. Rozpočet programu na celé obdobie rokov 2007 – 2013 je 6,970 mil. eur. 

Cieľom tohto nového programu je prispievať prostredníctvom celoživotného vzdelávania k rozvoju Európskej únie ako vyspelej spoločnosti založenej na vedomostiach vyznačujúcej sa trvalým hospodárskym rastom, väčším počtom lepších pracovných miest a väčšou sociálnou súdržnosťou. Zameriava sa na podporu súčinnosti, spolupráce a mobility medzi systémami vzdelávania a odbornej prípravy v rámci Spoločenstva, aby sa stali svetovou značkou kvality.

Pokiaľ ide o štyri odvetvové programy, stanovili sa kvantifikované ciele tak, aby sa zabezpečil významný, identifikovateľný a merateľný dosah programu. Pre program Comenius je cieľom zapojiť počas trvania tohto programu do spoločných vzdelávacích činností aspoň tri milióny žiakov. Pre program Erasmus je cieľom prispieť k tomu, aby sa do roku 2012 v rámci tohto programu, ale aj predchádzajúcich programov, zapojili do študentskej mobility tri milióny mladých. Pre program Leonardo da Vinci zasa zvýšiť do skončenia tohto programu počet umiestnení v podnikoch na 80 000 ročne. No a program Grundtvig má pomôcť do roku 2013 podporovať mobilitu 7 000 ľudí zapojených do vzdelávania dospelých ročne.