Žiadosti o štipendiá ešte tri týždne

Krátka správa

Do polovičky budúceho mesiaca bude nezisková organizácia SAIA prijímať žiadosti o štipendiá v rámci Národného štipendijného programu, ktorý financuje štát prostredníctvom ministerstva školstva. . Ide o program, ktorého cieľom je podporiť medzinárodnú mobilitu slovenských študentov, pedagógov, doktorandov, ale aj vedcov. Preto je zameraný na študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov vysokých škôl a pracovísk SAV. Podmienkou je, že musia byť občanmi SR. Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov na pokrytie životných nákladov na študijný pobyt počas magisterského štúdia, resp. výskumný pobyt počas doktorandského štúdia na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku.

V prípade študijného pobytu počas magisterského štúdia musí byť uchádzač študentom magisterského štúdia na slovenskej vysokej škole a po jeho ukončení sa musí vrátiť a ukončiť magisterské štúdium na slovenskej vysokej škole. Študenti, doktorandi, učitelia vysokých škôl a výskumní pracovníci SAV sa môžu uchádzať aj o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným alebo výskumným pobytom v zahraničí v trvaní minimálne 1 mesiac. Štipendiá nemôžu získať tí, ktorí už nejaké poberajú z iných programov (napr. Erasmus, Višegrádsky fond).

Tento vládny program ponúka tri typy štipendií. Prvým sú štipendiá pre študentov slovenských vysokých škôl na študijný pobyt počas magisterského štúdia v rozsahu jeden až dva semestre (5 až 10 mesiacov) na zahraničných vysokých školách. Druhým štipendiá pre doktorandov slovenských vysokých škôl a pracovísk SAV počas doktorandského štúdia v rozsahu 1 až 12 mesiacov na zahraničných vysokých školách, resp. výskumných pracoviskách. Tretím typom sú cestovné granty pre študentov a doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov slovenských vysokých škôl a pracovísk SAV v súvislosti s ich študijným/výskumným pobytom na zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku v trvaní minimálne 1 mesiac.

Formuláre žiadostí o štipendium na študijný/výskumný pobyt a o cestovný grant sú k dispozícii papierovej verzii v SAIA, n. o. v Bratislave a regionálnych pracoviskách v Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Prešove a Žiline. Ich adresy nájdete medzi linkami pod článkom, rovnako ako elektronickú verziu formulárov. Žiadosti treba doručiť do sídla SAIA na Námestí slobody 23, 812 20 Bratislava 1.Výberová komisia, ktorú menuje minister školstva, bude zložená zo zástupcov Ministerstva školstva SR a vybraných zástupcov vysokých škôl, SAV a SAIA. Jej zasadanie sa očakáva na prelome novembra a decembra, aby všetci žiadatelia dostali písomnú informáciu o udelení či neudelení štipendia ešte pred Vianocami. Zoznam štipendistov bude aj na stránke www.saia.sk.

SAIA posiela štipendium mesačne v slovenských korunách na bankový účet štipendistu. Prvú platbu uhradí až na základe potvrdenia príslušnej vysokej školy či výskumného pracoviska o začatí štipendijného pobytu. Poslednú splátku štipendia vo výške 20 percent dostane štipendista do piatich dní po odovzdaní záverečnej správy o študijnom pobyte.