Zvyšovanie digitálnej gramotnosti zamestnancov verejnej správy

Krátka správa

Projekt nadväzuje na národný projekt „Certifikovania digitálnej gramotnosti zamestnancov vo verejnej správe programom ECDL“, ktorý bol prezentovaný a spustený na jar tohto roku. Umožňuje všetkým služobným úradom – zatiaľ bratislavského kraja – vhodným spôsobom dopĺňať vzdelávanie svojich pracovníkov v oblasti digitálnej gramotnosti. Pre všetky úrady je projekt bezplatný, financovanie je zabezpečené z Európskeho sociálneho fondu. Cieľom tohto národného projektu je zabezpečiť pre zamestnancov verejnej správy v Bratislavskom samosprávnom kraji  eLearningové vzdelávanie ku príprave na ECDL certifikáciu.

Dôvodom potreby takého vzdelávania a jeho preverovania je postupná informatizácia verejnej správy. Rozvoj informačných a komunikačných technológií a ich uplatnenie prakticky vo všetkých oblastiach života spoločnosti vyvoláva potrebu zabezpečiť možnosti pre celoživotné vzdelávanie a certifikáciu širokého okruhu zamestnancov rôznych (neinformatických) profesií tak, aby boli schopní tieto technológie pri svojej práci tvorivo využívať. Pri systematickom zavádzaní vzdelávacích programov sa musí klásť dôraz v prvom rade na kvalitu vzdelávania a jeho uplatnenie pri profesijnom raste zamestnancov.

Zamestnávatelia vo verejnej správe musia byť schopní musia mať preverovania vedomostí pracovníkov jednotným certifikovaným spôsobom, aby sme mali istotu, že investície do IT i vzdelávania v tejto oblasti sú správne a efektívne využívané. eLearningové vzdelávanie má množstvo výhod a preto ho považujeme za kvalitnú podporu certifikovania zamestnancov programom ECDL. Je neefektívne, aby si jednotlivé inštitúcie v Bratislavskom kraji zabezpečovali jednotlivo príslušné kurzy. Preto národný projekt zabezpečuje takéto vzdelávanie jednotne pre všetkých zamestnancov v pilotnej fáze pre Bratislavský samosprávny kraj.

Projekt je určený všetkým zamestnancom služobných úradov bratislavského kraja (v štátnej i verejnej službe), aj tým, ktorí sa vzdelávajú alebo budú vzdelávať prezenčnou formou (s lektorom). Do projektu sa pritom môžu zapojiť aj tí úradníci, ktorí nechcú získať certifikát ECDL napríklad preto, lebo majú dva roky do dôchodku. Ministerstvo dokonca myslelo aj na tých, ktorí nemajú pripojenie na internet. Pre nich je určená verzia kurzu na CD, ktoré dostanú služobné úrady pre všetkých zapojených zamestnancov.

Ministerstvo už oslovilo úrady v bratislavskom kraji, aby z každého získalo kontaktnú osobu pre projekt. Prostredníctvom týchto ľudí dostane zoznam pracovníkov zapojených do projektu. Tí, ktorí sa budú vzdelávať cez internet, dostanú do svojej mailovej schránky prihlasovacie meno a heslo do kurzu. Vzdelávanie bude zamestnancom umožnené do konca septembra 2008.