Embryonálna etika

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

mikolašík

„Myslím, že žiadne novovzniknuté embryá by nemali byť zabíjané a používané na komerčné alebo výskumné účely. Embryo by malo byť považované za ľudskú bytosť s celou jej alebo jeho dôstojnosťou,“ vyhlásil MUDr. Miroslav Mikolášik.

Špecialisti na poli výskumu kmeňových buniek sú hlboko rozdelení pokiaľ ide o ďalší vývoj v tejto oblasti.

Podľa 6. rámcového programu pre výskum nie je výskum kmeňových buniek, ktoré môžu pochádzať z ľudských embryí zabíjaných za vedeckým účelom v súčasnosti podporovaný zo zdrojov európskych daňových poplatníkov.

Na interdisciplinárnom seminári, ktorého sa zúčastnila Európska komisia (s vtedajším komisárom Philippom Busquinom), poslanci Európskeho parlamentu, oficiálni zástupcovia pätnástich členských krajín a zástupcovia desiatich v tom čase kandidátskych krajín bolo veľmi jasné zdôraznené, že v niektorých starých i nových členských štátoch by úmyselné ničenie ľudských embryí bolo v rozpore s ich národným právnym poriadkom. Následne tak nebolo prijaté žiadne rozhodnutie, ktoré by menilo 6. rámcový program pre výskum v tomto zmysle. Inými slovami bolo rozhodnuté, že Európska únia nesmie používať prostriedky zo svojich fondov na financovanie programov, v rámci ktorých by sa za vedeckým účelom zabíjali už existujúce embryá. Tento výskum môže byť financovaný len z národných rozpočtov tých krajín, ktoré si ho želajú vykonávať. Súhlasím s takýmto princípom. V Európe jedna krajina nemôže nútiť inú krajinu financovať niečo, čo je v rozpore s jej právnym poriadkom.

Dovoľte mi zhrnúť niekoľko vedeckých faktov na lepšie porozumenie tejto problematiky. Počas fertilizácie in vitro je priemerne zozbieraných päť až deväť vajíčok od jednej ženy. Oplodnenie sa zväčša uskutočňuje s deviatimi vajíčkami. Dosiahne sa tým rovnaký výsledok, aký prirodzene nastáva v ženskom tele. Bez akejkoľvek stimulácie ženské telo vytvorí jedno vajíčko. Následne sa embryo premiestni do maternice, kde v prípade priaznivých okolností rastie až do narodenia. Ak však jeho riadne zahniezdenie zlyhá, nasledujúce embryo "z chladničky" dostáva šancu vyvíjať sa v ženskom tele. V čase keď jeden život vzniká však zostáva päť alebo šesť ďalších "voľných" embryí čakajúcich na svoju šancu na zrodenie. Aj tieto majú to isté právo na život ako to jedno, ktoré už bolo spomenuté. Procedúra oplodnenia in vitro skutočne preukázala, že malé embryo, ktoré vzniká po oplodnení vajíčka spermiou je ľudský život a tiež, že život človeka začína počatím.

V tomto zmysle bunky použité zo zničených embryí vytvárajú kultúru kmeňových buniek, ktorých sa etický problém týka. Myslím, že žiadne novovzniknuté embryá by nemali byť zabíjané a používané na komerčné alebo výskumné účely. Embryo by malo byť považované za ľudskú bytosť s celou jej alebo jeho dôstojnosťou.

Nedávno sme boli svedkami toho, do akej miery dokáže človek zneužiť svoju moc, keď sa v Rumunsku odhalilo obchodovanie s ľudskými vajíčkami. Rumunské ženy vytvárali embryá pomocou britských spermií. Tieto embryá boli následne použité v britskom liberálnom prostredí na obchodovanie za výskumnými a inými účelmi.

Chcem zdôrazniť a to veľmi otvorene, že existuje veľká nádej vo využívaní dospelých kmeňových buniek na výskum. Výsledky, ktoré boli dosiahnuté touto metódou sú reálne a povzbudivé. Nie je teda nevyhnutné využívať embryonálne kmeňové bunky za účelom dosiahnutia podobných výsledkov. Týmto spôsobom je možné vyhnúť sa eticky citlivej situácii, keď dochádza k zabíjaniu živých embryí za účelom získavania embryonálnych buniek.

Musíme poznať fakty. V odbornej literatúre neexistuje žiadny dôkaz, ktorý by preukázal možnosť v blízkej budúcnosti liečiť ochorenia prostredníctvom poznatkov nadobudnutých pri skúmaní embryonálnych kmeňových buniek. Výskum embryonálnych kmeňových buniek doteraz nevyliečil ani jedného pacienta. Žiadny z doteraz povolených liečebných postupov nie je výsledkom výskumu týchto buniek. Po dvadsiatich rokoch skúmania embryonálnych kmeňových buniek vzišiel iba jediný konkrétny záver a to že nie sú bezpečné. Podľa výsledkov výskumu spôsobujú nádory alebo odvrhnutie transplantátu a vytvárajú nesprávny druh náhradných buniek. To je tiež jeden z dôvodov prečo súkromní investori vkladajú väčšiu časť finančných prostriedkov do výskumu dospelých kmeňových buniek. Dospelé kmeňové bunky získané z pupočnej šnúry boli použité viac ako 30 000 krát, úspešne vyliečili viac ako 6 000 pacientov a 66 druhov ochorení. Embryonálne kmeňové bunky nepredstavujú jediný druh buniek, ktorý sa môže pretransformovať na akýkoľvek iný druh bunky. Vedci z Austrálskej Griffithskej univerzity ukončili štyri roky trvajúcu štúdiu na čuchových kmeňových bunkách a zistili, že tieto môžu byť pretransformované na srdcové, svalové, pečeňové, mozgové, nervové bunky a na takmer všetky druhy buniek v ľudskom tele. Podľa prieskumu verejnej mienky Američania jasne vyjadrili nesúhlas s finančnou podporou výskumu embryonálnych kmeňových buniek a taktiež preferenciu na tento účel využívať dospelé kmeňové bunky.

Taktiež Európsky parlament 10. marca 2005 jasnou väčšinou schválil Rezolúciu o obchodovaní s ľudskými vaječnými bunkami, v ktorej poukázal na to, že ľudské telo by nemalo byť zdrojom finančných ziskov. Osobitnú pozornosť je treba venovať zraniteľným jednotlivcom, ktorým hrozí nebezpečenstvo, že sa stanú obeťami obchodovania, a to najmä ženám. V tomto dokumente je tiež uvedené, že "zbieranie vaječných buniek predstavuje vysoké lekárske riziko pre život a zdravie žien, vyplývajúce, okrem iného, z nadmernej stimulácie vaječníkov".

Rovnako aj Uznesenie Valného zhromaždenia OSN z 8. marca 2005 zakazujúce ľudské klonovanie výslovne poukazuje na potrebu zabrániť zneužívaniu žien. V súlade s týmto uznesením niekoľko členských štátov EÚ vyzvalo Európsku komisiu, aby nepripustila podporu a financovanie ľudského klonovania zo žiadneho z programov EÚ.

Pevne verím, že postoj namierený proti podporovaniu výskumu embryonálnych kmeňových buniek rešpektovaný v 6. rámcovom programe pre výskum bude pretrvávať aj v budúcom 7. rámcovom programe pre výskum.

Som hlboko presvedčený, že výskum embryonálnych kmeňových buniek by mal byť financovaný z národných rozpočtov tých členských krajín, ktoré i naďalej plánujú rozvíjať oblasť výskumu embryonálnych kmeňových buniek. Financovanie tohto morálne neakceptovateľného výskumu zo zdrojov Európskej únie by malo byť absolútne zakázané.


Článok bol uverejnený na portáli mikolasik.sk v októbri 2005.