Hlavné dokumenty EÚ v oblasti vzdelávania

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Na zasadnutí Európskej rady v Lisabone v marci 2000 bol pre Európsku úniu stanovený nový strategický cieľ na ďalšie desaťročie – vybudovať konkurencieschopnú a dynamickú ekonomiku založenú na vedomostiach, s väčšou sociálnou súdržnosťou a s vyššou mierou zamestnanosti. Prijatá bola komplexná stratégia zameraná na dosiahnutie nasledujúcich cieľov:

● prechod k ekonomike a spoločnosti založenej na vedomostiach (proces

štrukturálnej reformy a dokončenie budovania vnútorného trhu)

● modernizácia európskeho sociálneho modelu, najmä investovaním do ľudí

a bojom proti sociálnej izolácii

● udržanie zdravého ekonomického prostredia a ekonomického rastu

aplikáciou vhodnej makroekonomickej politiky.

Tieto ciele rozvíjali závery ďalších dvoch summitov v Göteborgu (marec 2001) a Madride (marec 2002) a ich realizáciu definuje niekoľko dokumentov EÚ. 


Na tomto mieste nájdete štúdiu, ktorá vám predstaví hlavné dokumenty Európskej únie v oblasti vzdelávania.