Kvalita vzdelávania vo východnej Európe: Úspešnosť vzdelávania v období transformácie

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Kvalita školstva vo východnej Európe: Úspešnosť vzdelávania v období transformácie

Táto správa predstavuje odhady úspešnosti vzdelávania v siedmich východoeurópskych krajinách, s využitím dát získavaných na úrovni študentov (TIMSS) pre nižšie stredné školy. Výsledky zobrazujú podstatnejší vplyv zázemia študentov na ich študijné výsledky, a omnoho nižší dopad zdrojov a inštitucionálneho prostredia. Na základe výsledkov je možné identifikovať dve odlišné skupiny krajín. V prvej skupine, pre ktorú je charakteristický vysoké priemerné skóre v teste, a ktorá sa vyvinula postupne v období transformácie, je možné pozorovať výrazný vplyv rodinného zázemia na úspechy študentov a vyšší rozptyl testových skóre. Do istej miery vykazuje podobnosť so školským systémom krajín západnej Európy, výkon ktorých však prevyšuje. Školy v druhej skupine produkujú naopak hustejšie koncentrované školské výsledky, čo je charakteristické pre komunistické spoločnosti.

Plnú verziu analýzy je možné nájsť na internetovej stránke Kiel Institute for World Economics