Ľudský kapitál Európy: výzva pre strednú a východnú Európu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Štúdia, ktorá sa zaoberá dlhodobými ekonomickými a sociálnymi trendmi v strednej a východnej Európe je súčasťou projektu Index ľudského kapitálu. Cieľom projektu je definovať a na základe údajov o vzdelaní a vedomostiach aj merať ľudský kapitál členských štátov EÚ, ktorý je rozhodujúcim zdrojom ekonomického rozvoja krajín.

Štúdia berie do úvahy nasledujúce faktory:

  • Dotácie na ľudský kapitál: jednotkové náklady akéhokoľvek druhu na vzdelávanie a tréning
  • Využitie ľudského kapitálu: miera využitia ľudského kapitálu krajiny
  • Produktivita ľudského kapitálu: podiel celkovej spotreby krajiny na počte zamestnaných
  • Demografia a zamestnanosť ľudského kapitálu: odhad počtu ľudí, ktorí budú zamestnaní v roku 2035 s ohľadom na súčasne ekonomické, demografické a migračné trendy  

Autori tvrdia, že napriek pôsobivému a trvalému rastu krajín strednej a východnej Európy, nedostatočné investície a využitie ľudského kapitálu zostávajú hlavnou výzvou pre región. Krajiny strednej a východnej Európy boli a sú “motorom dynamiky, mobility a flexibility” spoločenstva, ktoré EÚ-15 postrádala. Autori však varujú, že nedostatočná úroveň ľudského kapitálu v  krajinách regiónu by mohla mať negatívny efekt na ekonomiku únie ako celku, ak sa nepodarí medzeru prekonať.
Štúdia poukazuje na viaceré faktory, ktoré ohrozujú výkonnosť ekonomiky nových členských štátov – predovšetkým nepriaznivý demografický vývoj, nedostatočné využitie ľudského kapitálu, únik mozgov a nedostatočné investície do vzdelania.
V závere autori analýzy prinášajú viacero odporúčaní cielených na politickú orientáciu krajín strednej a východnej Európy, ktoré majú viesť k zabezpečeniu budúceho rastu v týchto štátov. Ide o tieto odporúčania:

  • Zlepšiť úroveň verejného investovania do vzdelávania
  • Usilovať sa o integráciu všetkých sociálno – demografických skupín v rámci moderného trhu práce
  • Napájať ekonomiku na svetové znalostné siete podporovaním univerzít, výskumných inštitútov v oblasti technológií a výskumných sietí v Európe
  • Pripraviť sa na startnúcu spoločnosť, aby sa obmedzili negatívne dopady v demografickom posune

Kompletné znenie analýzy v anglickom jazyku nájdete na tejto adrese