Matematika i slovenčina robí žiakom problémy

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Hodiny slovenského jazyka za ťažké označilo približne 40% respondentov, pričom žiaci uvádzajú najčastejšie problémy v písaní diktátov (40,4%) a v pravopise všeobecne (30,7%). Až 28% žiakov ma zo slovenčiny strach. Príčiny problémov v tomto predmete žiaci vidia najmä vo svojom nezáujme o vyučovanie, v neporozumení výkladu učiva a vo svojej nedostatočnej príprave. Asi desatina žiakov udáva zlé podmienky na domácu prípravu.

Nepochopeniu úlohy veľmi často mu predchádzalo neporozumenie zadania. Tento jav je výrazne podporovaný slabými čitateľskými zručnosťami na úrovni porozumenia textu. Často žiaci úlohu ani nezačali riešiť. Tento jav môže mať súvislosť nielen so slabými čitateľskými zručnosťami, ale i s nedostatočnou slovnou zásobou žiakov. Žiaci pracujú mechanicky, zdá sa, že nemajú zručnosť posudzovať jazykové javy v kontexte vety, ale vidia ich iba izolovane.

Pre tretinu žiakov je obsah matematiky ťažký, naopak pre 67% je matematika obľúbeným predmetom. Zároveň až 25% žiakov má z matematiky strach. Dosiahnutý výsledok v teste z matematiky celkovo i v samotných štandardných úlohách, ktorý je pod hranicou vzdelávacím štandardom stanovenej 75%-nej úspešnosti, nemôžeme pokladať za uspokojujúci. Vyše polovica žiakov zo základných škôl a vyše 10% gymnazistov (8-ročné gymnáziá) nesplnilo požiadavky vzdelávacieho štandardu. Nie sú pripravení na ďalšie štúdium matematiky na 2. stupni ZŠ resp. na nižšom stupni gymnázia s 8-ročným štúdiom. Žiakom robili problémy aj základné počtové výkony. Pri slovných úlohách sa prejavili aj problémy s čitateľskou zručnosťou žiakov. Mnohé položky riešili žiaci nesústredene, často ani v krátkom texte nepostrehli závažnú informáciu.


Ďalšie mimoriadne zaujímavé informácie a zistenia nájdete v publikácii ŠPÚ Vedomosti a zručnosti desaťročných žiakov zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky, ktorú si môžete prečítať, ak kliknete sem.