My, mládež

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

My mladí, nie sme budúcnosťou.

Nie sme budúcnosťou, keďže na ňu nie sme pripravení.

Vážený pán predseda, dámy a páni, vážení hostia, drahí Mládežnícki delegáti.

Je pre mňa veľkou cťou hovoriť dnes na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov v mene mladých ľudí na Slovensku.

My mladí, žijeme v rýchlom, komplexnom a komplikovanom svete, ktorý sa mení každý deň. Máme problémy prispôsobiť sa tomuto tempu modernity. Nevieme vzdorovať intolerancii a populizmu. Nie sme flexibilní. Sme nezamestnaní. Nie je to len naša chyba. Zodpovednosť leží na ramenách vlád, ktoré nevenujú dostatok pozornosti a neposkytujú dostatok prostriedkov motoru každého ľudského vývoja: vzdelávaniu.

Študentov učia akceptovať a nespochybňovať informácie a interpretácie faktov. Systém stavia učiteľov do pozície nespochybniteľných autorít a študentov do pozície notorických prijímateľov informácií a chodiacich pamäťových diskov. Časové rozvrhnutie a školské osnovy sú rigidné. Podľa novej správy Organizácie Spojených národov bude 73 miliónov mladých ľudí tento rok bez práce a očakáva sa, že toto číslo bude počas nasledujúcich piatich rokov naďalej narastať.

Zákonodárci sa musia tejto výzve postaviť a prehodnotiť metódy a pohľad na vzdelávanie vzhľadom na nové pomery v krajine a vo svete. Musia začať rozvíjať naše schopnosti spoločenskej interakcie a komunikácie, podporovať kultúrnu toleranciu, spoločenskú zodpovednosť, participáciu a možnosti zamestnať sa.

My mladí, sme netolerantní.

Vyrastali sme zvyknutí počúvať a nasledovať ideológie vytvorené a reprodukované vo vnútri našich sociálnych skupín. Naše ideologické sociálne bubliny sú málo priepustné a preto znižujú schopnosť pochopiť rôznorodé kultúry a mentalitu ľudí vo svete za oponou. Bojíme sa odlišností a neznáma.

Vzdelávanie nás ale môže naučiť chápať a rešpektovať iné kultúrne hodnoty a tradície. Môže nám pomôcť prekonávať komplexné spoločenské a osobné prekážky, ktorým musíme čeliť vo svete. Nestačí o tom len počúvať, musíme tým žiť.

Dajte nám šancu porozumieť!

My mladí nie sme otvorení iným názorom!

Technológie zmenili náš pohľad na hodnoty a tradície. Školy sa často vyhýbajú diskusiám o témach, ktoré považujú za “príliš” kontroverzné. Neprebiehajú diskusie na témy ako práva LGBTI, bioetika, inetrrupcie alebo súčasné vojny vo svete. Prečo nie? Naučte nás, ako sa pozerať na svet rôznymi pohľadmi a hrať sa s rôznymi možnosťami a alternatívnymi riešeniami.

Zoberte do úvahy slová Sira Kena Robinsona. Tvrdí, že jedine pomocou kritického myslenia, pomocou schopnosti vytvárať hypotézy, môžeme spochybňovať spôsob, akým sa veci robili doteraz. Práve takto sme motivovaní spochybňovať súčasné vnímanie, vedomosti a postupy. Takéto premýšľanie posiľňuje v ľuďoch namiesto uzatvorenosti a cenzúry vieru v silu otvorených názorov vo verejnom a politickom živote. Ako môžeme niečo zmeniť ak nie sme vedení kriticky myslieť? Ako potom môžeme vybudovať aktívnu občiansku spoločnosť ?

Namiesto toho sme nútení memorovať fakty. Dajte nám šancu hovoriť, a o to dôležitejšie, myslieť!

My mladí sme plní energie, originálni a kreatívni.

Súčasný vzdelávací systém to nereflektuje. Ako povedal Howard Gardner: “Každý z nás má odlišnú mozaiku inteligencie. Uniformné vzdelávanie tieto odlišnosti ignoruje.” Vzdelávací systém sa sústreďuje len na jeden druh inteligencie, alebo na obmedzenú kultúrnu skúsenosť a tým podceňuje prevládajúcu a dôležitejšiu časť našich prirodzených kapacít. Systém ničí a kladie prekážky nášmu potenciálu neustálym diktovaním toho, v čom máme byť dobrí namiesto toho, aby sme si to určili sami za seba.

Dajte nám šancu robiť to, čo máme radi a to, v čom sme dobrí!

My mladí sme nezamestnaní!

Všetky prvky vzdelávania, ktoré som spomenula, sú nevyhnutnými predpokladmi pre súčasný pracovný trh. Nové myšlienky a inovácie sa stávajú dôležitými faktormi pre ekonomickú konkurencieschopnosť firiem a štátov. Trh si nevyžaduje len akademické  štandardy, ale taktiež adaptívnych, inovatívnych a flexibilných pracovníkov. Tradičné formy práce sa vytrácajú a na to, aby sme mohli zápasiť s diplomovou infláciou musíme byť osobití a výnimoční jednotlivci.

Dajte nám šancu zamestnať sa!

Generálny tajomník v jeho Globálnej iniciatíve o vzdelávaní vyzýva: „Vzdelávanie je jedinou a najlepšou investíciou, ktorú môžu krajiny spraviť pre budovanie prosperujúcej, zdravej a spravodlivej spoločnosti.“ Preto žiadam všetky zúčastnené strany, ktoré tu sedia, počúvajú alebo sledujú, aby aktívne a efektívne nasledovali toto odporúčanie. Taktiež vyzávam všetkých mladých ľudí, aby prinútili vlády svojich krajín konať.

My mladí máme potenciál a schopnosť byť tolerantní, otvorení iným názorom a zamestnaní. Dajte nám šancu sa to naučiť.

Ďakujem Vám za pozornosť.