OECD: Vyššie vzdelanie prínosom aj pre ľudí s nižším

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Vo všetkých porovnateľný krajinách zarábajú absolventi univerzít viac peňazí a zamestnanie si nájdu ľahšie, než ostatní. Napriek tomu sa však ukazuje, že neplatí nepriama úmera: čím viac lepšie kvalifikovaných ľudí na trhu práce, tým menej šancí pre ľudí s nižšou kvalifikáciou. Aj toto zistenie obsahuje tradičná publikácia Education at Glance, ktorú Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) vydáva každý rok. Výročná správa obsahuje zaujímavé porovnávania medzi jednotlivými krajinami a zároveň aj užitočné informácie a odporúčania pre vlády v oblasti vzdelávacej politiky.

Najviac vysokoškolsky vzdelaných – až 40% zo všetkých mladých obyvateľov – majú v Austrálii, Dánsku, Fínsku, na Islande, v Holandsku, na Novom Zélande, v Nórsku a Poľsku. Podľa OECD to súvisí aj s dĺžkou vysokoškolského vzdelávania. V týchto krajinách je najkratšie, naopak v Nemecku a Rakúsku, kde trvá najdlhšie, je vysokoškolsky vzdelaných len 20% mladých ľudí.

Dôležitým faktom je, že rast počtu ľudí s univerzitným vzdelaním preukázateľne neškodí uplatneniu sa ľudí s nízkym na trhu práce. Napríklad medzi rokmi 1995 a 2004 zaznamenali Francúzsko, Írsko a Južná Kórea najrýchlejší rast počtu vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov, ale zároveň poklesla, alebo len okrajovo narástla nezamestnanosť ľudí s nízkou kvalifikáciou. Naopak Nemecko, Česko a Slovensko nezaznamenalo v tom istom období žiadny nárast pomeru univerzitne vzdelaných, ale nezamestnanosť málo kvalifikovaných v týchto krajinách narástla výrazne.

Ukazuje sa však, že investície do vyššieho počtu vysokoškolsky vzdelaných nie sú vždy efektívne. Celkovo vzrástli tieto výdavky v krajinách OECD o 40%, ale podľa analytikov priniesol tento nárast taký efekt, na aký stačil nárast výdavkov vo výške asi 20%.


Podrobné informácie z publikácie OECD Education at Glance nájdete v angličtine, ak kliknete sem.