Na európsku migračnú dilemu existuje riešenie

foto: Annemie Neyts- Utterbroeck, zdroj: openzone.be

S Annemie Neyts-Uyttebroeck sa rozpráva Daniela Vincenti-Mitchener.

  • Európski liberáli práve podpísali deklaráciu s liberálmi z arabského sveta, ktorej cieľom je presadiť lepšiu migračnú politiku. Myslíte si, že Európa venuje otázke migrácie dostatočnú pozornosť?

Časy krízy sú vždy živnou pôdou pre predsudky. V súčasnosti zaznamenávame nešťastnú vlnu negatívneho postoja voči cudzincom. Ak však zoškriabeme tento povrch, tak nám vznikne nový obraz. Domnievam sa, že Európa sa postupne zobúdza a uvedomuje si, že úspešná migrácia je kľúčom k budúcej prosperite. Strana ELDR tento rok venovala veľký záujem výzvam demografických zmien v Európe.

Všetky zistenia naznačujú, že Európa rýchlo starne, čo na oplátku vyvíja nesmierny nátlak na náš systém zdravotnej starostlivosti. Ak sa tým nebudeme zaoberať, budeme mať už za desať alebo dvadsať veľké problémy. Priznávajú to aj uznávaní analytici, ktorí to hodnotia z viac ako len krátkodobej perspektívy. Faktom je, že tieto záležitosti sa teraz po ratifikácii Lisabonskej zmluvy prejednávajú skôr cez komunitnú metódu ako medzivládnu. To znamená, že v otázke rozvoja politiky EÚ už napreduje. Stále je však veľa čo robiť. Mám však plnú dôveru, že Cecilia Malmström, naša komisárka pre vnútorné vzťahy, ktorá sa zaoberá- okrem iného- migráciou pomocou Štokholmského programu, že ženou na správnom mieste.

  • Aké mechanizmy by liberáli uprednostnili pri kontrole migračných vĺn z arabských krajín?

Liberáli na oboch stranách Stredozemného mora si uvedomujú potrebu zlepšenia v tejto otázke. Pomocou spoločnej Deklarácie z Rabatu medzi ELDR a Sieťou arabských liberálov sme identifikovali tri oblasti, na ktoré sa potrebujeme obzvlášť zamerať: Hlavný dôraz je potrebné klásť na zaobchádzanie s migrantmi v zmysle dodržiavania ľudských práv. Nech je politická klíma v prijímateľskej krajine akákoľvek, v tomto sa nedajú robiť kompromisy.

Je tiež potrebné zlepšiť spoluprácu medzi európskymi a arabskými štátmi, aby sa tak rozvinul právny kanál migrácie a zvýšila sa informovanosť o potrebách pracovného trhu medzi perspektívnymi migrantmi, a tiež v legálnych, sociálnych a kultúrnych záležitostiach, ktoré sa ich týkajú.

(Tretím bodom je) vzájomná spolupráca na zvyšovaní úrovne rozvoja v mnohých arabských krajinách v oblastiach vzdelávania, demokracie a ľudských práv. To by prospelo obom stranám, keďže tieto dve oblasti sú si navzájom blízke a bolo by preto prirodzené a namieste vytvoriť medzi nimi voľný obchod.

Je tiež potrebné, aby EÚ hovorila v týchto otázkach súdržnejším hlasom. Domnievam sa však, že Lisabonská zmluva je dobrým prvým krokom a mám plnú dôveru v pokrok, ktorý tu spraví komisárka Malmströmová.

  • Myslíte, že Európa rieši obavy voličov z nekontrolovanej imigrácie, najmä na juhu?

Nikto si neželá nekontrolovanú imigráciu ako takú. Ale otázka je oveľa komplikovanejšia. Je to o vzájomnej spolupráci, dôvere a pokroku. Nie je pochýb o tom, že je v záujme Európy, aby sa táto otázka vyriešila. Hoci Európa z hospodárskeho hľadiska potrebuje vyškolených migrantov, je tiež pravdou, že migrácia do európskeho systému zdravotníctva nie je ekonomicky prijateľná. 

  • Väčšina činností na úrovni EÚ sa týka práve ekonomickej migrácie- takzvaného systému modrej karty pre vysokokvalifikovaných pracovníkov. Ten má začať fungovať od roku 2011.  Mnoho členských štátov má však stále výhrady, a to aj napriek tomu, že systém v sebe zahŕňa dočasnú migráciu, kedy pracovníci len nadobudnú skúsenosti a zarobia peniaze počas svojho pobytu v Európe predtým ako sa vrátia späť do svojej vlasti a tam zaujmú pracovné pozície. Koľko týchto výhrad je dôsledkom predsudkov a koľko je spojených s ekonomickými otázkami?

Kríza je živnou pôdou pre nešťastné predsudky. Toto nie je v žiadnom prípade ťažko pochopiteľné- pri tom, ako ľudia strácajú prácu a čelia neistej budúcnosti pre seba a svoje rodiny, s nimi a ich obavami každý skutočne súcití. Ale ako zákonodarcovia sa potrebujeme pozrieť na holé fakty a robiť múdre rozhodnutia, ktoré nám nielen pomôžu sa dostať z krízy, ale aj vybudovať budúcu prosperitu.

V priebehu dvadsiatich rokov si už mnoho krajín EÚ bude musieť pravdepodobne vybrať medzi zvýšením odchodu do dôchodku alebo prijímaním migrantov, aby jednoducho mali dostatok ľudí na pracovné miesta, ktoré sú na trhu- alebo kombináciu oboch. Ak sa tak nestane, rozvíjajúce sa trhy ako Brazília, Čína, či Rusko tieto prázdne miesta zaplnia a dobehnú tak náskok, ktorý si Európa vytvorila za niekoľko desaťročí.

Nemali by sme zabúdať, že nie tak dávno bola väčšina krajín skôr emigračnými ako imigračnými. Mnoho Európanov za sebou za nechali sucho, chudobu a zúfalstvo, aby sa vydali hľadať nový život a nové možnosti. Iné krajiny, ako Spojené štáty, vtedy prikývli a radostne nás prijali, a tiež z toho vo veľkom získali. Imigranti hľadajúci nový život sú zvyčajne tí, ktorí majú najlepšiu pracovnú etiku. My sme sa vypracovali a v súčasnosti sme vo vďačnej pozícii, kedy ľudí lákame, aby prišli na nás kontinent. S týmto odkazom mi príde veľmi ťažké zatvoriť tie dvere úplne. Musíme však zároveň zabezpečiť, aby sme nebrali migrantov len ako príležitosť, ale aby sa od nich zároveň požadovalo, nech si túto príležitosť odpracujú. Nie je to ani hrozba, ale ani akt charity.

  • Činnosť Únie pre Stredomorie začala s veľkou pompou. Po ukončení francúzskeho predsedníctva však z programu lídrom takmer zmizla. Čím je spôsobený tento nedostatok záujmu?

Treba podotknúť, že jej vytvorenie bolo skôr súkromnou snahou vtedajšieho predsedníctva EÚ než počiatočným záujmom o takúto iniciatívu. Napriek tomu je to však vysoko vítané úsilie, keďže spája krajiny, ktoré nezdieľajú len geografické hranice, ale aj časť histórie. Európski aj arabskí liberáli vnímajú Úniu pre Stredomorie ako prirodzené fórum pre diskusie a rozvoj regiónu, a potrebujeme sa uistiť, že toto ostane na programe.

Vytvorením konkrétnych politických tém na diskusiu v rámci tejto témy a dohliadnutím na to, že lídri všetkých zúčastnených krajín uznajú jeho hodnotu, by sa mohol projekt stať jedným z úspešných príbehov rozvoja regionálnej politiky. Nakoniec však reálny závisí od lídrov jednotlivých krajín. Dúfajme, že toto okno príležitostí sa ešte nepodarilo premárniť.

  • Aké sú ďalšie kroky tejto spolupráce?

Predseda Siete arabských liberálov Mohammed Tamaldou a ja sme práve zverejnili spoločný článok založený na tomto vyhlásení. Európski liberáli upozorňujú na túto záležitosť pomocou kampane zameranej na „demografické zmeny“. Do nasledujúceho stretnutia medzi stranou ELDR a Sieťou arabských liberálnych strán nájdeme prostriedky na to, aby sme sa stali tvorcami programu v tejto záležitosti.