Do Schengenu pôjdme pravdepodobne predsa neskôr

bezpečnosť, terorizmus

Pozadie

Komisia nedávno oznámila, že Schengenský priestor, v rámci ktorého môžu občania EÚ cestovať voľne, bez kontrol a identifikácie na vnútorných hraniciach, sa pre desať nových členských krajín Únie oneskorí oproti pôvodnému plánovanému októbru 2007 minimálne o dva roky. Podľa Komisie to spôsobili technické problémy, ako je inštalácia kontrolného systému SIS II, ktorý spája národné pasové a iné databázy.

Otázky

Tri dokumenty tvoriace právny základ Schengenského informačného systému boli prijaté v Európskom parlamente veľkou väčšinou hlasov. Spravodajca Carlos Coelho (EPP-ED) označil SIS II za prostriedok posilnenia vonkajších hraníc a bezpečnosti.

Prijaté dokumenty vytvárajú len práve podmienky pre SIS II. Otázka jeho časového harmonogramu rozšírenia je stále otvorená. Komisár pre spravodlivosť a vnútro Franco Frattini označil za dôvod zdržania technické problémy: „Veľmi úprimne môžem prehlásiť, že v tomto momente by bolo technicky schopné splniť pôvodný časový plán iba Slovinsko.“

Zdržanie rozšírenia SIS II bolo diskutované aj počas debaty v EP, poslanci z nových členských krajín žiadali rýchle nájdenie kompromisu. Jednou z možností, navrhnutou na poslednej Rade Portugalskom, je nečakať na SIS II, ale modernizovať súčasnú verziu SIS, rozšíriť ju na nové členské krajiny, a druhú generáciu implementovať až potom, keď budú technické problémy odstránené. Nové členské krajiny by tým mohli získať odbúranie hraničných kontrol už od plánovaného októbra 2007, zatiaľ však nie je pravdepodobné, že by s takouto možnosťou súhlasili všetci súčasní členovia Schengenu.

Podľa hovorkyne chcel Parlament vyslať signál tým, že dokumenty schváli už v prvom čítaní. Do textu však nezahrnul kontroverzný návrh, s ktorým prišlo na poslednom zasadnutí Rady Nemecko, aby mali k databázam prístup aj spravodajské služby. Prijatie v prvom čítaní by tak mohlo byť rizikom.

Pozície

Nemecko požadovalo, aby sa do právneho základu SIS II dopracovala klauzula, ktorá explicitne umožňuje prístup do databázy SIS II všetkým inštitúciám, ktoré majú prístup do národných databáz. Pre Nemecko je to dôležité z toho dôvodu, že jeho spravodajské služby sú prísne právne oddelené od polície, a tým by, pri súčasnej právnej úprave, nemali možnosť využívať údaje z SIS II.

Spravodajca Carlos Coelho zo skupiny EPP-ED povedal: „Návrh, aby spravodajské služby dostali prístup do SIS II, nedáva zmysel. Nemôžeme zvyšovať požiadavky na osobné údaje, alebo, na druhej strane, otvoriť databázy štruktúram v členských krajinách, ktoré nemôžu byť, plne alebo čiastočne, podriadené kontrole úradov zodpovedných za ochranu osobných údajov.“

Slovenskí europoslanci pripravili návrh deklarácie, ktorou chcú reagovať na možné odloženie vstupu nových členských krajín do Schengenského priestoru. Návrh predložili Zita Pleštinská, Milan Gaľa a Peter Štastný (EPP-ED, Slovensko). Komisiu v ňom žiadajú, aby „úplne a transparentne podala informácie o vzniknutej situácii a vysvetlila meškania v zavádzaní informačného systému SIS II”. V opačnom prípade od nej chcú, aby prijala opatrenia, ktoré budú garantovať naplánovaný dátum vstupu na jeseň budúceho roka. Poslanci zároveň chcú, aby komisia vyčíslila finančné náklady spojené s možným odložením vstupu.

Deklarácia však potrebuje podpis viac ako polovice europoslancov. Šancu na ich získanie hodnotia niektorí slovenskí zástupcovia skepticky. „Politicky to neprejde, strany starých členských štátov zakážu svojim poslancov, aby text podpísali,“ tvrdí Irena Belohorská (NA, Slovensko).

Poslanci zo Socialistickej skupiny v EP v rokovaniach s Komisiou a Radou kládli dôraz na dostatočné garancie ochrany osobných údajov a bezpečnosti systému. Na nový Schengenský systém sa má preto aplikovať európska legislatíva ochrany osobných údajov.

Fínska ministerka Paula Lehktomäki v mene Predsedníctva pred hlasovaním v EP vyhlásila: „V najbližších niekoľkých týždňoch bude Rada diskutovať o výsledku plenárneho hlasovania v Parlamente. Verím, že dospejeme s Parlamentom k riešeniu v prvom čítaní. Chcem zdôrazniť, že sme teraz veľmi blízko k vyriešeniu tejto dôležitej legislatívnej otázky.“

Ďalšie kroky

  • Rada teraz musí rozhodnúť, či schváli text prijatý v Parlamente, alebo sa rozhodne opäť otvoriť negociácie. Hlasovanie sa uskutoční v decembri 2006.