EP: O občanov v krízových situáciách sa majú postarať ambasády EÚ

Smernica, ktorej návrh sprevádza Európskym parlamentom europoslankyňa Edit Bauer (SMK, EĽS), je prijímaná v mimoriadnom legislatívnom postupe. V praxi to znamená, že EP je v procese konzultovaný nemá, tak ako pri väčšine legislatívy, právo spolurozhodovať s Radou. Európsky parlament prijal text so zmenami v prvom čítaní 25. 10.

Navrhovaná smernica má nahradiť rozhodnutie a doteraz platný právny rámec z roku 1995 (95/353/ES ) o konzulárnej ochrane občanov EÚ v zahraničí. Dôvodom je aplikácia zmien vyplývajúcich z Lisabonskej zmluvy.

Článok 23 Zmluvy o fungovaní Európskej únie hovorí, že každý občan EÚ má na území tretieho štátu, v ktorom jeho krajina nemá zastúpenie, nárok na ochranu zo strany diplomatických a konzulárnych orgánov akéhokoľvek iného členského štátu EÚ. Podobné znenie nájdeme aj v článku 46 Charty základných práv.

Riešenia pre dve situácie: bežnú a krízovú

Návrh novej smernice nepokrýva len každodenné situáciu ako je strata pasu alebo to, že sa človek stanete obeťou zločinu, ale aj krízové situácie, v ktorých občania potrebujú pomoc.

Zatiaľ čo pri tých bežných občania môžu hľadať pomoc akéhokoľvek veľvyslanectva a konzulátu, krízové situácie sú iné.

Pre prípady krízovej situácie sa v správe tak ako ju zatiaľ odobrili výbory EP navrhuje, aby boli za koordináciu a poskytovanie pomoci v súvislosti s prípravou na krízu a v prípade krízy zodpovedné delegácie Únie. Tie vznikli pod plášťom Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a revíziou niekdajších delegácií Európskej komisie po svete.

 Pôvodný návrh Európskej komisie navrhoval úlohu koordinátora pre takéto udalosti zveriť tzv. „vedúcemu štátu“ (Leading state) alebo štátom.

Europoslanci ale tvrdia, že aby sa na vedúci štát alebo na ktorýkoľvek členský štát prítomný v oblasti neuvaľovala príliš veľká záťaž, mala by byť za všetku koordináciu spolupráce vrátane plánov pre prípad nepredvídaných udalostí medzi členskými štátmi a evakuácie zodpovedná delegácia Únie.

„Bola takmer jednomyseľné dohoda vo všetkých výboroch, ktoré sú do tohto zapojené, že žiadny členský štát by nemal znáša náklady týkajúce sa evakuácií alebo iných úloh spojených s krízami, vrátane asistencie občanom EÚ, a preto by mala úloha koordinácie prenesená na delegácie EÚ“, uviedla v pléne spravodajkyňa  výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Edit Bauer.

Tento návrh je podľa nej navyše „výborným príkladom faktu, že viac Európy neznamená viac byrokracie alebo viac Bruselu. Viac Európy môže tiež znamenať, že viac pomoci pre občanov EÚ, ktorí nemajú zastúpenie v tretích krajinách a nachádzajú sa v prekérnej alebo krízovej situácii.“

V praxi sa tiež vyskytli sa prípady, keď síce občan EÚ mal svoje veľvyslanectvo alebo konzulát v tretej krajine, ale tento nebol dostupný.

V takýchto prípadoch má podľa výborov EP zmysel návrh Komisie na určenie prístupnosti veľvyslanectva alebo konzulátu v dostatočnom čase, ktorý by mala definovať schopnosť dopraviť sa k nemu a späť do miesta vycestovania v ten istý deň.

Výbor pre zahraničné veci argumentuje že takéto úlohy Delegácie sú plne v súlade s ustanoveniami o Európskej službe pre vonkajšiu činnosť,  najmä s definovanou úlohou delegácií EÚ, ktorá je zdôraznená v článku 35 Zmluvy o EÚ. Spoločné koncepcie konzulárnej ochrany požadoval už v minulosti tzv. Štokholmský program, podobnú požiadavku opakovane vznášal Európsky parlament.

Fond dôvery

Poslanci si myslia, že ak má v krízových situáciách delegácia Únie plniť úlohu koordinátora, mala by mať na to potrebné finančné prostriedky. Členské štáty by preto mali zvážiť zriadenie „fondu dôvery“ na konzulárnu ochranu, z ktorého by veľvyslanectvo alebo konzulát členského štátu, ktorý poskytuje pomoc, mohli pokrývať svoje výdavky na pomoc nezastúpeným občanom.

Okrem toho delegácia Únie môže v odôvodnených prípadoch požiadať o podporu v rámci nástrojov, medzi ktoré patrí napríklad mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany.