Etnocentrizmus v Európe na vzostupe

Prieskum centra Pew Reserch Center ako súčasť projektu Global Attitudes Project, skúmal postoje verejnosti v Španielsku, Poľsku, Rusku, Nemecku, Francúzsku, Veľkej Británii a Spojených štátoch.

Vysledky ukázali, že najnegatívnejší postoj voči židom majú Španieli. Kým v roku 2005 označilo svoj postoj voči židom za negatívny  21 % opýtaných, v tohtoročnom prieskume to bolo až 46 %. Negatívne vníma židov aj 36 % Poliakov a 34 % Rusov. Čísla však rástli oproti iným rokom aj v ostatných krajinách. Najmenej ľudí označilo svoj postoj k židom za negatívny vo Veľkej Británii (9 %) a v Spojených štátoch (7%).

Ešte napriaznivejší postoj majú Európania i Američania k moslimom. Viac než polovica respondentov Španielsku a presne 50 % v Nemecku hodnotí moslimov negatívne. Nasleduje Poľsko a Francúzsko, najmenšie percentá opäť vykazujú Veľká Británia a Spojené štáty, kde zhodne 23 % opýtaných vníma moslimov nepriaznivo.  

Postoje verejnosti ku kresťanom sú relatívne stabilné. Negatívne vnímanie je oveľa zriedkavejšie ako v prípade židov a moslimov.

Výskum zistil, že negatívne vnímanie moslimov a židov je prítomné u rovnakých skupín obyvteľstva. Väčšinou ide o starších respondentov s nižším stupňom vzdelania.

Prieskum zisťoval napríklad aj postoje verejnosti v moslimských krajinách k samovražedným útokom. Podpora pre takéto činy za posledných šesť rokov vo všetkých skúmaných krajinách dramaticky poklesla. V roku 2002, približne traja zo štyroch (74 %) libanonských moslimov v podobnom prieskume uviedli, že samovražedné atentáty sú väčšinou alebo niekedy ospravedlniteľné, dnes si to myslí len 32 % libanonského moslimského obyvateľstva.