EÚ dala zelenú kontroverznej dohode o poskytovaní údajov

Pozadie

Od útokov z 11. septembra 2001, požadujú Spojené štáty a ich agentúry prístup k osobným informáciám, ktoré cestujúci udávajú pri rezervácií leteniek vrátane mien, adries, informácií o kreditných kartách, e-mailov, telefónnych čísiel, rezervácií hotelov či áut (Passenger Name Records – PNR).

Letecké spoločnosti, ktoré odmietli poskytnúť požadované udaje čelili hrozbe oďňatia oprávnenia pristávať v USA.

Prvá dohoda bola podpísaná v máji 2004 a umožnila USA prístup k 34 rôznym druhov informácií. Po sťažnosti vznesenej Európskym parlamentom bola o dva roky neskôr vyhlásená za neplatnú Európskym súdnym dvorom z dôvodu „nedostatočnej ochrany základných práv cestujúcich“ ako aj z dôvodu, že nebola „založená na vhodnom právnom základe“.

Keďže USA nestiahlo svoju hrozbu voči neochotným leteckým spoločnostiam, musela sa narýchlo dosiahnuť iná dohoda, aby sa vyhlo právnemu vákuu, ktorý by zapríčinil chaos na letiskách v EÚ.

Rozpory o rozsahu poskytovaných infromácií, ako aj o dobe ich archivácie zabránili uzavretiu dohody. Dočasná schéma platná do 31. júla 2007 bola dohodnutá v októbri 2006 v záujme zachovania plynulosti transatlantického leteckého spojenia. Odvtedy sa strany pravidelne schádzali a hľadali dlhodobé riešenie.

Otázky

Ministri zahraničia schválili 23. júla dlhodobú dohodu umožňujúcu transfer osobných údajov cestujúcich do bezpečnostných agentúr v USA. Opätovne vyjednaná dohoda obmedzuje počet poskytovaných informácií z 34 na 19.

Druhy poskytovaných infromácií zahŕňajú mená pasažierov, detaily cesty, itinerár, infromácie o platení a informácie o batožine. „Citlivé informácie“ ako rasa alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské vyznanie, členstvo v odboroch a údaje o zdravotnom stave či sexuálnej orientácii môžu byť použité počas obmedzeného času a len vo výnimočných prípadoch „ohrozenia života“.

Pozície

Ministri zahraničia EÚ uviedli v spoločnom stanovisku: „EÚ víta novú dohodu, ktorá bude pomáhať v prevencii a boji proti terorizmu, ako aj v boji proti medzinárodnému zločinu. Zároveň zaručí adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov cestujúcich v súlade s európskymi štandardmi základných práv a ochrany súkromia.“

Asociácia európskych leteckých spoločností (Association of European Airlines – AEA) označila dohodu medzi USA a EÚ o poskytovaní údajov o cestujúcich za „veľmi vítaný vývoj“.

Generálny tajomník AEA Ulrich Schulte-Strathaus povedal: „Od 9/11 sa USA pochopiteľne snažili ochrániť svojich občanov sprísnením bezpečnostných opatrení a jedným z nich bola požiadavka zdieľania údajov o prichádzajúcich pasažieroch ešte pred cestou. EÚ sa, rovnako pochopiteľne, snažila dodržať prísne zásady ochrany súkromia svojich občanov.“

„Vždy sme verili, že sa dosiahne dohoda, pretože ak by sa tak nestalo, následky by boli nemysliteľné.“ Letecké spoločnosti, ktoré nesplnia pravidlá USA by mohli dostať pokutu vo výške $6000 za pasažiera a mohli by im byť odňaté práva pristávať v USA. Ocenil Nemecké predsedníctvo EÚ za podnet k uzatvoreniu dohody v dostatočnom presdstihu pred skončením platnosti súčasnej dohody na konci júla.

Európsky inšpektor pre ochranu údajov Peter Hustinx vyjadril v liste Komisii „vážne obavy“ nad plánom, ktorý opísal ako „právne bezprecedentný“, a ktorý „ohrozuje európsku ochranu údajov“.

„Údaje o občanoch EÚ budú ľahko prístupné širokej škále amerických agentúr, pričom neexistuje žiadne obmedzenie v tom, ktoré americké úrady majú prístup k týmto údajom. Mám vážne pochybnosti či je výsledok týchto rokovaní plne v súlade so základnými európskymi právami, o ktorých sa Rada aj Komisia vyjadrili, že sa o nich nebude vyjednávať.

Ďalšie kroky

Portugalský minister zahraničia Luís Amado, ktorého krajina v súčasnosti predsedá EÚ uviedol, že EK príde na jeseň s návrhmi mechanizmov monitorovania implementácie dohody, o ktorých sa bude potom diskutovať v „príslušných prípravných orgánoch.“