EÚ vyzýva na boj proti ženskej obriezke

Autor: africa, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net)

Podpredsedníčka Európskej komisie (EK) Viviane Reding zodpovedná za oblasť spravodlivosti a komisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmström sa pri príležitosti zajtrajšieho Medzinárodného dňa žien vyzvali k nulovej tolerancii voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov (female genital mutilation, FGM).

V stredu (6.3.) Komisia diskutovala s odborníkmi o tom, ako môže EÚ pomôcť členským štátom pri vykoreňovaní tejto praktiky, ktorej obeťou sa podľa odhadov stalo niekoľko stotisíc žien v EÚ. Do debaty sa zapojili aj členovia Európskeho parlamentu a popredné svetové bojovníčky proti FGM – „kvet púšte“ Waris Dirie, Khady Koita i Chantal Compaoré, prvá dáma Burkina Faso.

„Ide o mimoriadne krutú praktiku, ktorá porušuje ľudské práva žien a dievčat. EÚ bude bojovať za skoncovanie s mrzačením ženských pohlavných orgánov – a to nielen pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, ale 365 dní v roku,“ uviedla Viviane Reding.

„Riziko vystavenia takejto praktike by malo byť platným dôvodom na poskytnutie azylu alebo humanitárnej ochrany. V našich právnych predpisoch týkajúcich sa poskytovania azylu venujeme mimoriadnu pozornosť ženám a dievčatám, ktoré žiadajú o azyl z dôvodu hrozby fyzického zmrzačenia. Ženy a dievčatá, ktoré sú ohrozené praktikou mrzačenia ženských pohlavných orgánov, alebo rodičia, ktorí sa obávajú prenasledovania, pretože nechcú, aby sa ich dieťa muselo tejto praktike podrobiť, by mali v Európe dostať primeranú ochranu“, vysvetlila Cecilia Malmström.

Slovenská legislatíva umožňuje udelenie azylu na základe ohrozenia ženskou obriezkou. (viď nižšie)

Komisia zároveň v stredu spustila verejnú konzultáciu, v rámci ktorej zbiera názory, akými spôsobmi najlepšie vypracovať opatrenia na úrovni EÚ zamerané na boj proti ženskej obriezke. Konzultácia bude prebiehať do 30. mája 2013.
EK poskytne 3,7 milióna eur na podporu aktivít členských štátov zameraných na zvyšovanie povedomia o násilí páchanom na ženách a ďalších 11,4 milióna eur pre mimovládne a iné organizácie, ktoré pracujú s obeťami násilia.

Zdroj: Európska komisia

Celoeurópska štúdia

Diskusia pri okrúhlom stole sa konala pri príležitosti vydania novej správy o mrzačení ženských pohlavných orgánov v EÚ, ktorú vypracoval Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) na žiadosť Komisie.

Zo správy vyplýva, že mrzačenie ženských pohlavných orgánov je celosvetovým a nadnárodným javom. Hoci neexistujú žiadne spoľahlivé dôkazy o tom, že by sa v EÚ vykonávalo mrzačenie ženských pohlavných orgánov, tisíce žien a dievčat žijúcich v EÚ mu boli vystavené buď pred presťahovaním sa do EÚ alebo počas pobytu mimo nej. Zaznamenali sa napríklad prípady, kedy rodičia už presťahovaní do Európy, poslali dcéru do domovskej krajiny, aby sa podrobila ženskej obriezke.

Z prieskumu, ktorý EIGE uskutočnil vyplýva, že obete alebo potenciálne obete takýchto praktík žijú minimálne v 13 krajinách EÚ. Ide o Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko a Taliansko. Taktiež susedné Maďarsko uskutočnilo v minulom roku štúdiu, v rámci ktorej sa počet žien, ktoré prešli ženskou obriezkou, odhadol na 170-350. Na Slovensku nie sú dostupné žiadne podobné údaje.

„EÚ potrebuje komplexný prístup, ktorý vyvažuje ochranu, prevenciu a stíhanie. Rovnako dôležité sú opatrenia vedúce k dlhodobej zmene správania medzi komunitami praktikujúcimi mrzačenie ženských pohlavných orgánov,“ upozornila Virginija Langbakk, riaditeľka EIGE.

Osvedčené postupy

Napriek tomu, že všetky členské štáty EÚ a aj Chorvátsko prijali právne ustanovenia, ktoré im umožňujú stíhať osoby páchajúce mrzačenie ženských pohlavných orgánov, k ich stíhaniu dochádza veľmi zriedka. Dôvodom sú ťažkosti pri odhaľovaní prípadov, zbieraní dostatočných dôkazov, neochota oznámiť trestný čin a najmä nedostatok znalostí o FGM.

EIGE preto poukázal aj  na  osvedčené postupy z niektorých členských krajín:

  • holandský projekt zameraný na prevenciu FGM, do ktorého sa zapájajú zdravotníci, polícia, školy, služby na ochranu detí a organizácie migrantov;
  • francúzska organizácia, ktorej cieľom je postaviť vinníkov v prípadoch FGM pred súd, pričom v týchto konaniach vystupuje ako „strana zúčastnená na konaní“;
  • špecializovaná zdravotnícka služba v Spojenom kráľovstve zahŕňajúca 15 kliník, ktoré sa zameriavajú na osobitné potreby žien, ktoré sa stali obeťami ženskej obriezky.

„Správa vyzýva na väčšiu koordináciu aktivít súvisiacich s FGM medzi zainteresovanými subjektmi na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni … Jedným z odporúčaní je ustanoviť multi-agentúrnu spoluprácu pre ochranu ohrozených dievčat a žien a obete FGM, a uľahčiť výmenu dobrých postupov,“ dodala Langbakk.

Slovenská neznalosť

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť pripravil aj špecifické správy v oblasti FGM pre jednotlivé krajiny. V prípade Slovenska skonštatoval, že problematike ženskej obriezky sa nevenuje pozornosť v rámci otázok rodovej rovnosti, násilia páchaného na ženách ani migračnej politiky. Množstvo informácií dostupných o ženskej obriezke je u nás sporadický.

Je to pravdepodobne výsledok veľmi nízkeho počtu žien prichádzajúcich z krajín, kde sa FGM praktizuje. Vzhľadom na relatívne prísnu azylovú politiku a označenie Slovenska ako tranzitnej krajiny sa predpokladá, že imigrácia z týchto krajín zostane nízka. Slovensko umožňuje udelenie azylu na základe FGM.

V rokoch 1992-2010 bol azyl udelený 23 ľuďom z krajín, kde k ženskej obriezke dochádza. V období 2004-2010 požiadalo o pobyt na území Slovenska 92 afrických žien pochádzajúcich z krajín, kde sa FGM praktizuje. Európska migračná sieť u nás zaznamenala 1 žiadosť o azyl z dôvodu ženskej obriezky. Mimovládne organizácie zaznamenali ďalší prípad, kde FGM bolo jedným z dôvodov udelenia azylu a jeden prípad udelenia azylu obeti ženskej obriezky, kde ale FGM nebolo hlavným dôvodom.

Údaje EIGE potvrdzujú, že najlepšiu znalosť o existencii FGM na Slovensku majú mimovládne organizácie, ktoré priamo pracujú so žiadateľmi o azyl.

Posledný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na Slovensku bol prijatý pre obdobie 2009-2012. Priznáva sa v ňom, že nerieši úplný rozsah všetkých definovaných foriem násilia. „Dôvodom toho je skutočnosť, že niektoré formy násilia sa v SR vzhľadom na kultúru a tradície nevyskytujú, prípadne sú predmetom iných akčných plánov alebo sa nimi budú zaoberať pokračujúce akčné plány v budúcnosti,“ píše sa v dokumente.

EIGE uvádza, že otázka mrzačenia ženských pohlavných orgánov bude začlenená do výročnej správy o násilí páchanom voči ženám na Slovensku. V spolupráci s Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Africkým kultúrnym centrom na Slovensku sa má v rámci africkej komunity uskutočniť zisťovanie s cieľom odhadnúť počet žien a dievčat ohrozených FGM. Zvážiť sa má aj zber dát v rámci programu Národného centra zdravotníckych informácií (NCIZ).