Európa zvyšuje investície do bezpečnosti

 

Pozadie

Vo februári 2004 publikovala Komisia oznámenie, v ktorom navrhla spustenie PASR – Preparatory Action for Secuirity Research (2004-2006) (Prípravné opatrenia pre bezpečnostný výskum, ktorý mal pripraviť pôdu pre plný Európsky bezpečnostný výskumný program (European Security Research Programme – ESRP), plánovaný na spustenie v roku 2007. Na tri kolá výziev na predkladanie projektov bezpečnostného výskumu bolo vyčlenených 65 miliónov eur.

Po odporúčaniach skupiny vysoko postavených zástupcov európskeho obranného sektora, a politických rozhodovateľov, z marca 2004, vydala Komisia v septembri 2004 oznámenie o bezpečnostnom výskume.

Európsky poradný výbor pre bezpečnostný výskum (European Security Research Advisory Board – ESRAB) bol vytvorený v apríli 2005, aby radil EÚ v otázkach rozvoja, obsahu a implementácie Európskeho bezpečnostného výskumného programu, ktorý je súčasťou Siedmeho rámcového výskumného programu (FP7).

Výbor publikoval záverečnú správu 22. septembra 2006, prezentuje v nej niekoľko kľúčových zistení.

Otázky

Komisár Günter Verheugen 13. októbra vyhlásil, že začiatkom roku 2007 bude vytvorené nové bezpečnostné fórum EÚ, zložené z aktérov súkromných aj verejných subjektov aktívnych v oblasti bezpečnosti. Jeho úlohou bude poskytovať všeobecné strategické idei, za rámec výskumného programu v FP7. Fórum bude v istom zmysle pokračovaním, ale aj rozšírením pôsobenia ESRAB, ktorý nedávno publikoval odporúčania ohľadom obsahu a implementácie bezpečnostného výskumného programu v FP7.

Komisia tiež oznámila výber posledných 15 projektov financovaných z PASR. S nimi sa náklady na financovanie projektov v oblasti bezpečnostného výskumu a podporných aktivít (ako štúdie týkajúce sa širokého spektra otázok zvyšovania bezpečnosti civilného obyvateľstva) na obdobie 2004-2006 vyšplhali na 45 miliónov eur (spolu 39 projektov).

Vybrané projekty sa zaoberajú najmä spôsobmi boja s terorizmom, ako je zlepšenie detekcie výbušnín na letiskách a ochrana pitnej vody proti biologického či chemickému terorizmu. Celkovým cieľom PASR bolo zvýšiť bezpečnosť občanov EÚ a posilniť európsku priemyselnú bázu vytvorením nových trhových príležitostí. Tieto snahy budú teraz pokračovať v rámci FP7.

Ďalšie kroky

Bezpečnostný výskum bude integrálnou súčasťou FP7 (2007-2013) s celkovým rozpočtom 1,35 miliady eur – teda si 200 miliónov eur ročne.

Nové bezpečnostné fórum EÚ bude vytvorené začiatkom roku 2007.