Komisia predložila Rade návrh zriadenia Európskej migračnej siete

Pozadie

Počas stretnutia v Laekene v decembri 2001 Európska rada vyzvala Európsku komisiu, aby zvážila „vytvorenie systému na výmenu informácií o azyových záležitostich, migrácii a krajinách pôvodu migrantov“. V roku 2003 bol spustený pilotný projekt, ktorý fungoval od roku 2004 ako prípravná akcia do konca roku 2006 (prípravné akcie nesmú trvať viac než tri roky). Európska rada na stretnutí v Tessalonikách v júni 2003 navrhla preskúmať možnosť založenia stálej štruktúry v budúcnosti. Komisia prijala 28. novembra 2005 Zelenú knihu o budúcnosti Európskej migračnej siete. Haagsky program taktiež zdôraznil nutnosť spoločnej analýzy migračného fenoménu.

V prípravnej fáze Európskej migračnej siete (European Migration Network – EMN) sa publikovali Ročné správy (Annual reports), ktoré mapovali najvýznamnejšie politické a legislatívne počiny, ako aj verejnú diskusiu. Ďalej to boli tzv. Small-scale studies, ktoré poskytujú cenné informácie pre politikov a a iných aktérov o aktuálnych trendoch vývoja v kratšom časovom horizonte, spravidla troch mesiacov. Publikované nasledovné small-scale štúdie:

Výskumné štúdie (Research studies) poskytujú hlbšiu analýzu vybraného problému:

Otázky

Komisia predložila 10. augusta 2007 na rozhodnutie Rady návrh na definitívne vytvorenie EMN. Ako uvádza Komisia, cieľom je naplniť požiadavku z Haagskeho programu na „efektívne poskytovanie aktuálnych informácií a údajov o každom relevantnom vývoji v oblasti migrácie“ a prispieť k informovanejšej politike  a rozhodovaniu vo vytvárajúcej sa spoločnej európskej imigračnej a azylovej politike.

Podľa návrhu Komisie zámerom vytvorenia siete je pokrytie informačnej potreby inštitúcií Spoločenstva, členských štátov a širokej verejnosti posyktnutím presných infromácií, ktoré umožnia náhľad do rozhodovania Únie v týchto oblastiach. Sieť by mala zbierať a vymieňať existujúce informácie z rôznych zdrojov, analyzovať ich, publikovať vo forme správ a vytvárať z nich internetový systém výmeny informácií prístupný verejnosti (webstránka EMN), ako aj spolupracovať s relevantnými úradmi a inštitúciami.

Sieť sa bude skladať z Národných kontaktných bodov (National Contact Points), jedného v každom členskom štáte a z Európskej komisie. Aby sa zaistila aktívna participácia členských krajín a zabezpečila efektívnosť EMN, bude vytvorená Riadiaca rada (Steering Board), kde bude zastúpená Komisia, Parlament a členské štáty. Sieť bude úzko napojená na Komisiu, ktorá bude prijímať každoročný program aktivít a poskytovať granty na báze spolufinancovania pre Národné kontaktné body. Na Slovensku by mala byť Národným kontaktným bodom Akadémia policajného zboru SR.

Pozície

„Európska migračná sieť bude cenným nástrojom na zlepšenie naších poznatkov o fenoméne migrácie v EÚ vďaka jej schopnosti vypracovávať a zverejňovať správy, analýzy a štatistické údaje, produkovať štúdie a poskytovať relevantné ad hoc informácie spojené s migráciou a azylom nie len pre politikov, ale aj pre širokú verejnosť“, povedal na margo podpredseda Komisie Franco Frattini.

Slovenská republika súhlasí s návrhom, aby EMN mala mandát na  zhromažďovanie a poskytovanie údajov  z oblasti migrácie a azylu, ako aj s poskytovaním údajov do EMN v rámci svojej obsahovej a vecnej pôsobnosti. Ak sa majú stať tieto informácie smerodajnými pri určovaní migračnej politiky EÚ musia byť sprístupňované systematicky. Môžu sa však vyskytnúť prípady, v ktorých by bolo užitočné alebo dokonca potrebné obmedziť tento prístup na špecifickú skupinu užívateľov, napríklad v prípade jednotlivých informácií, ktoré členské štáty považujú za dôverné. V tejto súvislosti bude potrebné špecifikovať striktne rámec údajov, ktorý verejnosti dostupný nebude.