Ministri EÚ aj o Schengene

Krátka správa

Posledné inšpekčné návštevy ukázali dobrú pripravenosť nových členov na vstup do európskeho priestoru bez hraníc. Dnešné stretnutie ministrov spravodlivosti a vnútra EÚ však ešte nedá konečnú odpoveď na to, či 21. december bude dátumom, kedy sa 9 nových členov EÚ stane aj členmi Schengenu.

Právo vyjadriť svoj názor k vstupu nováčikov a ich pripravenosti si vyhradil aj Európsky parlament, ktorý o tom bude rokovať budúci týždeň. Štáty, ktorých sa to týka však už dostali politické uistenie, že nič nebráni tomu, aby bolo hodnotenie kladné. Po tom čo europarlament predloží svoje stanovisko, Rada ministrov rozhodne 6. decembra.

V záujme rozšírenia cezhraničnej spolupráce v boji proti terorizmu a oragnizovanému zločinu ministri dnes pripravia základ pre implemntáciu tzv. Prümskej konvencie, ktorá umožní automatickú výmenu informácií o DNA, odtlačkoch prstov a registračných údajov motorových vozidiel.

Politická dohoda sa očakáva aj o ďalšej spolupráci v obasti tzv. „špeciálnych zásahových jdenotiek“. Tie by mali byť k dispozícii jednotlivým štátom v prípade krízovej situácie väčšieho rozmeru, ktorú daný štát nie je schopný riešiť len vlastnými zdrojmi. Napríklad pri masových podujatiach, katastrofách a nehodách veľkého rozsahu.

Rada má na dnešnom zasadaní vytýčiť všeobecné závery týkajúce sa boja proti kyberzločinom. Vychádzať pri tom bude z oznámenia Komisie z mája 2007 „Smerom k všeobecnej politike v boji proti kybernetickýcm zločinom“.

Diskutujte: Rozšírenie Schengenu – definitívny rozpad zvyškov „železnej opony“ alebo jej presun ďalej na východ?