Moderné otrokárstvo to má mať v EÚ ťažšie

Zamestnanci nemeckých konzulátov v Afrike, bývalých sovietskych republikách či Južnej Amerike mali vydávať víza za úplatky. Mnoho z nich pre obete obchodovania s ľuďmi za účelom poskytovania sexuálnych služieb v Nemecku. Takúto informáciu priniesol nemecký týždenník Der Speigel (podľa AFP).

Ide o ilustratívny prípad toho, čo by mala riešiť nová smernica EÚ, prvá tohto druhu od prijatia Lisabonskej zmluvy. Jej článok 83 dáva EP v spolupráci s Radou možnosť prijať smernicu stanovujúcu minimálne pravidlá pri stanovovaní obzvlášť závažných trestných činov. Ako taký LZ definuje aj obchodovanie s ľuďmi a sexuálne zneužívanie žien a detí.

Na minulotýždňovej plenárnej schôdzi europoslanci schválili smernicu, ktorá by mala zlepšiť postavenie obetí a sprísniť tresty pre páchateľov.

Z novej smernice v oblasti trestného práva hmotného vyplýva, že by sa malo predovšetkým zlepšiť postavenie obetí. Pomoc zo strany štátnych orgánov by mala byť rozsiahlejšia a nemala by byť podmienená ochotou obete spolupracovať s políciou. Podľa Edit Bauer je tiež kľúčové, aby sa zastavila „druhoradá viktimizácia obetí“, ktorá je dnes prítomná v jurisdikcii viacerých krajín. Prijatý text obsahuje ustanovenie, ktoré umožňuje národným orgánom nestíhať a neukladať tresty obetiam obchodovania pre ich prípadnú účasť na trestnej činnosti, ku ktorej páchaniu boli prinútení.

Európske inštitúcie – Európsky parlament a Rada – sa dohodli na hornej hranici trestnej sadzby najmenej 5 rokov väzenia, v prípade priťažujúcich okolností sa môže trest zvýšiť na 10 rokov. Podľa spravodajkýň ide o pokrok, keďže súčasne platné rámcové rozhodnutie o takýchto sankciách nehovorí.

Páchateľom bude okrem odňatia slobody možné zhabať a skonfiškovať zisk a majetok, ktorý sa následne môže použiť na pomoc a ochranu obetí, vrátane ich kompenzácie, ako aj na aktivity orientované na cezhraničný boj proti obchodovaniu s ľuďmi.  

Európsku komisiu poslanci EP vyzvali, aby vytvorila post koordinátora boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý by mal synchronizovať európsku politiku a prácu jednotlivých národných koordinátorov v tejto oblasti.

Do finálnej podoby legislatívy sa nepodarilo presadiť, aby boli trestne stíhateľní tí, čo vedome využívajú služby obetí. V texte ostalo pre členské štáty iba odporúčanie, aby vedomý dopyt klasifikovali ako zločin. Komisia však dostala za úlohu v horizonte piatich rokov vypracovať správu, ktorá zosumarizuje a vyhodnotí existujúce právne predpisy tých členských štátov, ktoré so zámerom predchádzať obchodu s ľuďmi už dopyt kriminalizujú.

Pozície

„Dôležitá je ochota zaoberať sa týmto problémom tak, aby ľudia pred porušovaním ľudských práv nezatvárali oči, ale aby vytvorili morálne očakávanie, že páchatelia majú byť potrestaní a obetiam má byť poskytnutá pomoc, hovorí slovenská europoslankyňa a spravodajkyňa k smernici o obchodovaní s ľuďmi Edit Bauer (EĽS, SMK).

Dohoda s členskými štátmi na finálnom znení smernice je podľa druhej spravodajkyne, švédskej sociálnodemokratickej poslankyne Anny Hedh "oveľa lepšia než to, čo som kedy verila, že presadíme."