Ochranu detí pred zneužívaním sťažuje internet

Pozadie

Poslanci EP sa zaoberali správou talianskej poslankyne Roberty Angelilli. Je reakciou na  „Stratégiu EÚ v oblasti práv dieťaťa“ (pozri Súbor liniek). Správa sa zameriava na nové opatrenia, ktoré by mali zabrániť šíreniu detskej pornografie prostredníctvom internetu. EÚ sa v minulosti snažila proti tomuto fenoménu bojovať aj zosúladením trestov za počítačovú trestnú činnosť. Podľa Franca Frattiniho, eurokomisára pre oblasť slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, detská pornografia na webe v období rokov 1997-2005 narástla o 1500%. Súvisí to najmä s rastúcou dostupnosťou internetu. Vypátránie páchateľov však sťažuje aj presúvanie stránok s pornografickým obsahom na servery v zahraničí, či mimo územia EÚ.

Okrem postihovanie šírenia detskej pornografie na internete sa Parlament zaoberal aj ďalšími aspektmi ochrany práva dieťaťa.

Otázky

Jedným z návrhov je, aby na základe dohody s významnými spoločnosťami vydávajúcimi kreditné karty mohli byť z elektronického platobného systému vylúčené tie internetové stránky, ktoré umožňujú elektronický predaj materiálov týkajúcich sa detskej pornografie.

Nelegálne stránky by podľa názoru talianskej spravodajkyne mali byť zrušené a prístup k nim blokovaný. Deti by sa viac o svojich právach mali dozvedieť zo špeciálnej webovej stránky. Zriadená by tiež mala byť databáza predajcov detského pornografického materiálu, informácie z ktorej by sa posielali priamo polícii, Europolu a Interpolu.

S internetom sa spája aj navrhované sprísnenie pravidiel pre zverejňovanie nebezpečného obsahu na internete či prostredníctvom multimediálnych služieb, ako aj pre predaj násilných videohier

Poslanci podporili vytvorenie mechanizmov, ktoré by umožňovali stíhať dodávateľov produktov vyrobených prostredníctvom detskej práce. Zasadzujú sa za vytvorenie Európskeho varovného systému pri únosoch a vytvorenie telefónnej linky pomoci pre unesené deti a zavedenie jednotných celoeurópskych trestnoprávnych predpisov pre boj proti sexuálnej turistike zahŕňajúcej deti. Pri zohľadnení práva každého dieťaťa na rodinu, navrhujú poslanci vo svojej správe vytvorenie nástrojov pre uľahčenie adopcií.

Pozície

Spravodajkyňa Výboru pre zahraničné veci k otázke Stratégie práv dieťaťa Irena Belohorská (NI) uvítala, že si „Slovinské predsedníctvo zvolilo ako jednu zo svojich priorít otázku detí v ozbrojených konfliktoch“, čo je zároveň jednou z tém jej stanoviska.

V ňom sa zaoberá aj nutnosťou registrácie detí pri narodení, „neregistrované deti sú „neviditeľné“ a teda sa stávajú obeťou sexuálneho zneužívania, obchodovania s ľuďmi, sú väznené spolu s dospelými, pôsobia ako aktívni kombatanti v armáde, nakoľko nie je možné určiť či sú už dospelé alebo nie. Rodný list dieťaťa mu zaručuje meno, národnosť, či prístup k lekárskej starostlivosti“.

„Riešenie problematiky detí je urgentné, svedčí o tom aj nedávny prípad prevozu viac než 100 čadských detí do Francúzska“, uviedla poslankyňa.  Vyslovila poľutovanie nad tým, že sa táto správa schvaľuje až v januári, pričom „väčšina stanovísk bola odhlasovaných a postúpených gestorskému výboru ešte pred letom a teda správa mohla byť odhlasovaná už pred niekoľkými mesiacmi“.

Poslankyňa EP Edit Bauer (EPP-ED) vo svojom príspevku uviedla, že nie je možné jednostranne usilovať o zvyšovanie pôrodnosti a zároveň venovať nedostatočnú pozornosť životným podmienkam už narodených detí, rovnosti ich príležitostí či zabezpečeniu podmienok pre ich psychický a fyzický vývoj.  

Miera detskej chudoby je podľa jej slov zarážajúca.  „V členských štátoch Únie žije každé piate dieťa v chudobe, alebo na okraji chudoby. Nemôžeme nechať bez povšimnutia tisícky detí bez strechy nad hlavou, z ktorých sú mnohé nútené žobrať, kradnúť, alebo sú nútené k ilegálnej práci či prostitúcii“, uviedla. 

Spomenula tiež nedávno zverejnenú štúdiu UNICEFu, podľa ktorej neexistuje jediný členský štát Únie, ktorého by sa problematika obchodovania s deťmi netýkala.
  
Europoslanec Miroslav Mikolášik (EPP-ED) uviedol, že napriek ratifikácii dohovoru OSN o právach dieťaťa všetkými členskými krajinami EÚ tento dokument nepostačuje, keďže nezahŕňa žiaden sankčný mechanizmus
 
„Existuje viacero orgánov zaoberajúcich sa ochranou práv detí, ktorých aktivity je potrebné lepšie koordinovať a zabezpečiť ich publicitu, napríklad vytvorením ich spoločnej internetovej stránky. Týmto spôsobom by sme predišli nežiaducemu vzájomnému prekrývaniu ich poznatkov“, uviedol. Ďalším krokom by podľa jeho slov mohlo byť poverenie Komisára pre ľudské práva ochranou práv detí.
 
K násiliu páchanému na deťoch je podľa Miroslava Mikolášika potrebné hlavne predchádzať.  V tomto zmysle podporil žiadosť o zavedenie postupov, ktoré umožnia lepšiu medzištátnu koordináciu stíhania, čo by malo v praxi zabezpečiť, že človek odsúdený v jednom členskom štáte by bol vedený v záznamoch ako páchateľ násilia na deťoch aj v ostatných členských štátoch. 
 
„Domnievam sa, že tento spôsob bude významným krokom v predídení ďalšiemu krutému zaobchádzaniu s deťmi, ako napríklad sexuálnemu mrzačeniu, pohlavnému zneužívaniu, detskej pornografii, únosom a obchodovaniu s deťmi.