Parlament podporil plán verejného financovania Galilea

Krátka správa

20. júna 2007 Parlament v hlasovaní podporil myšlienku financovania európskej satelitnej navigácie Galileo v plnej miere zo zdrojov EÚ. Predpokladá sa, že na uvedenie 30 satelitov do prevádzky na orbite Zeme bude potrebných 3,4 mld. eur. V súčasnom dlhodobom rozpočte EÚ pre obdobie 2007-2013 sa počíta s tým, že Spoločenstvo by sa na financovaní projektu podieľalo 1 mld. eur.

Rezolúcia o financovaní satelitného systému, ktorú navrhol Výbor EP pre rozpočet a prijalo ju plénum 20. júna 2007, konštatuje, že Parlament „bude namietať voči akémukoľvek riešeniu, ktoré by kombinovalo financovanie Spoločenstvom s dodatočným medzivládnym financovaním.“ Podľa hovorcu Parlamentu, poslanci si želajú vyhnúť sa situácii, v ktorej by sa niektoré členské krajiny stali znevýhodnené prípadným neuplatnením princípu „juste retour“ (teda čerpania návratnosti investície na základe proporčnosti).

S ohľadom na cieľ – financovať Galileo výlučne z komunitárnych fondov, Parlament nalieha na Komisiu, aby „prevzala iniciatívu a navrhla revíziu finančnej sústavy.“ Súčasný rozpočet je výsledkom sérií náročných rokovaní z roku 2006. Rezolúcia rovnako nalieha na Komisiu, aby „predstavila revidovaný návrh regulácie o financovaní programu Galileo, ktorý musí byť schválený v rámci spolurozhodovacej procedúry Parlamentom a Radou.“

Nemenovaný európsky diplomat povedal: „Rezolúcia nie je právne záväzná, ale musí byť braná v úvahu inými inštitúciami, pretože Parlament má v oblasti rozpočtu právo [spolurozhodovať na základe] spolurozhodovacej procedúry.“ Dodáva: „Akokoľvek, je vysoko nepravdepodobné, že by sa finančné perspektívy znovu otvárali. Väčšina Rady si to neželá. Musíme nájsť zdroje zo súčasnej rozpočtovej kapitoly 1A, z programov ako TEN, FP7 a zo štrukturálnych fondov alebo z možných vzniknutých prebytkov.“

Rada ministrov financií (Ecofin) zverejní svoje stanovisko k financovaniu Galilea 10. júla 2007 po svojom zasadnutí.