Schengenské víza a biometrické údaje

Pozadie

Každý žiadateľ o schengenské víza bude musieť podľa legislatívneho návrhu Komisie z mája 2006 k žiadosti priložiť biometrickú snímku tváre a odtlačky prstov. Výbor Európskeho parlamentu k návrhu Komisie prijal niekoľko dodatkov.

Otázky

O schengenské víza sa žiada na konzuláte krajiny, ktorú chce žiadateľ navštíviť ako prvú. Kedže je zrejmé, že vybaviť potrebnou technikou každý konzulárny úrad by bolo mimoriadne nákladné, na základe dohody medzi viacerými členskými krajinami bude v štátoch mimo EÚ spoločné centrum, v ktorom sa budú biometrické údaje odoberať. Stále to však podľa dodatkov k návrhu z dieľne Výboru pre občianske slobody (LIBE) musí byť budova pod diplomatickou ochranou, to znamená buď zastúpenie niektorého z členských štátov alebo zastúpenie Európskej komisie.

Výnimku z povinnosti poskytnúť odtlačky prstov budú mať deti do 14 rokov a osoby staršie ako 79 rokov. Aby sa takéto osoby nemuseli osobne dostaviť na konzulát, biometrickú fotografiu môže nahradiť aj oskenovaná fotografia zaslaná na konzulát. Po troch rokoch od implementácie by sa tieto vekové hranice mali prehodnotiť. Rozhodnutie o nich je zatiaľ skôr politické kedže rozsiahlejšie skúsenosti s odoberaním odtlačkov detí a starších ľudí chýbajú.

Ak niekomu z fyzických dôvodov nemožno odbrať odtlačky prstov neovplyvní to rozhodnutie o vydaní či nevydaní víz. Ak je však možné odobrať menej ako 10 odtlačkov, urobí sa tak.

Ak sa členské krajiny rozhodnú, môžu udeliť výnimku aj držiteľom diplomatických pasov.

Europoslanci z Výboru pre občianske slobody zdôrazňujú niekoľko zásad pri procese vydávania schengenských víz. Členské štáty by mali prísne dodržiavať zásadu (one-stop-shop) to znamená pre žiadateľov nutnosť dostaviť sa osobne na konzulát len jeden krát.

Pre zabezpečenie dôslednej ochrany osobných údajov bude spolupráca s externými poskytovateľmi služieb pri odbere odtlačkov prstov a fotografií tváre využívaná len ako posledná možnosť. Ak aj k takejto situácii dôjde špeciálne vyškolení pracovníci konzulátu musia na poskytovateľa dohliadať, pričom daný členský štát EÚ je plne zodpovedný za akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov.

Odtlačky prstov a fotografie žiadateľa budú uložené vo Vízovom informačnom systéme (VIS). Pozmeňujúci návrh Výboru Európskeho parlamentu obsahuje aj všeobecné ustanovenie o správaní sa zamestnancov. Výbor konštatoval, že kedže ide o nový a pomerne špecifický prvok pri vydávaní víz malo by prijímanie žiadosti sprevádzať profesionálne a úctivé správanie personálu a podmienky odoberania biometrických údajov musia „náležite rešpektovať ľudskú dôstojnosť a integritu“.

Implementácia nariadenia bude prehodnocovaná Komisiou každé dva roky.

Diskutujte: Rozšírenie Schengenu – definitívny rozpad zvyškov “železnej opony” alebo jej presun ďalej na východ?