Únia proti drogám

 

Pozadie

Podľa Komisie je v Únii okolo 2 miliónov problémových užívateľov drog a až 8000 ľudí zomrie ročne na predávkovanie. Výskyt HIV/AIDS a hepatitídy typu C je medzi narkomanmi alarmujúca. Podľa odhadov každý mesiac užije 1,5 milióna Európanov kokaín a až 12 miliónov konope. 3 milióny z tohto počtu užívateľov berú drogu viac menej každodenne. Konope zostáva najviac rozšírenou nezákonnou drogou, za ňou nasleduje extáza a iné syntetické drogy.

Stratégia EÚ v oblasti drog (2005-2012) bola odsúhlasená v decembri 2004 a po nej bol v júni 2005 prijatý akčný plán pre boj s drogami (2005-2008). Viac o pozadí problematiky v meme, ktoré vydala Komisia.

Otázky

Na Medzinárodný deň proti užívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu s drogami traja členovia Komisie predstavili Zelenú knihu o úlohe občianskej spoločnosti v politike boja proti drogám v EÚ. Tá má naštartovať konzultácie s verejnosťou, vrátane organizácií občianskej spoločnosti, ktoré pôsobia na poli boja proti drogám. Tie majú zaistiť znalosti a expertízu pre rozhodovanie EÚ v tejto oblasti.

Franco Frattini, komisár pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť, komisárka pre vonkajšie vzťahy Benita Ferrero Waldnerová a komisár pre zdravotníctvo a ochranu spotrebiteľa Markos Kyprianou spoločne zdôraznili, že Komisia vyvinie „komplexnú politiku proti drogám, ktorá bude pozostávať z redukcie dopytu, aj ponuky“.

Komisár Frattini prisľúbil zlepšenie „výkonu práva proti výrobe a predaju drog“, zatiaľ čo komisár Kyprianou zdôraznil úlohu verejného zdravotníctva v prevenciipoklese dopytu po drogách. Komisárka Ferrero-Waldnerová vysvetľovala, ako sa pomoc EÚ tretím krajinám v ich boji proti drogám za posledné tri roky takmer zdvojnásobila. Cieľom je zlepšiť alternatívne politiky na boj s chudobou v tých krajinách, kde sa pestujú a spracúvajú drogy.

Pozície

Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) zdôraznil kľúčové slabé stránky celosvetovej kontroly situácie s drogami: dodávky heroínu z Afganistanu, dopyt po kokaíne v Európe a ponuka/dopyt po konope na celom svete. Výkonný riaditeľ UNODC Antonio Maria Costa povedal: „Dopyt po kokaíne v západnej Európe rastie do alarmujúcich výšok. Európske vlády by nemali ignorovať tieto riziká. Príliš veľa profesionálov, vzdelaných Európanov užíva kokaín. Tí často svoju závislosť popierajú. Mnoho celebrít užíva drogy a v médiách je to tak nekriticky prezentované, že mnoho mladých zostáva zmätených a zraniteľných“.

Nasledujúce kroky

  • Zainteresovaní musia do 30. septembra 2006 predložiť svoje návrhy a komentáre k Zelenej knihe.
  • Komisia v roku 2007 vystúpi s problematikou užívania drog vo väzeniach, vydá implementačnú správu na redukciu škôd a výmenu osvedčenej praxe na úrovni EÚ.
  • Konferencia EÚ o občianskej spoločnosti a drogách sa konala v januári 2006.