V Schengenskom priestore budú jednotné vízové pravidlá

Eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová k dohode hovorí: „Od 5. apríla sa stanú podmienky vydávania víz štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí chcú vstúpiť do schengenského priestoru, jasnejšími, presnejšími, transparentnejšími a spravodlivejšími. Na získanie víza bude potrebný kratší čas. Vízový kódex Európskej únie zabezpečí, že uplatňovanie právnych predpisov EÚ v oblasti vízovej politiky sa úplne zharmonizuje.“

Vstupom dokumentu do platnosti sa tak zosúladia pravidlá a postupy pre štáty Schengenského priestoru, ktoré uplatňujú spoločnú vízovú politiku. Vízový kódex sa v súčasnosti dotýka 22 členských štátov EÚ a troch krajín, ktoré nepatria do EÚ, ale sú súčasťou Schengenu- Nórska, Islandu a Švajčiarska. Dohoda sa netýka Veľkej Británie a Írska, ktoré majú v Schengenskom priestore obmedzené členstvo, a rovnako ani Bulharska, Rumunska a Cypru, ktoré majú zasa osobité postavenie až do čias, kým nesplnia potrebné podmienky, aby sa stali členmi Schengenu.

Zmeny, ktoré kódex zavádza

Nový dokument v oblasti vízovej politiky zavádza povinnosť odôvodniť prípadné zamietnutie žiadosti o víza a poskytuje možnosť odvolať sa proti takémuto zamietavému rozhodnutiu. Zároveň sa jeho zavedením zjednoduší formulár pre jodnotné vízum EÚ.  

Vízový kódex tiež osobodzuje od platenia víz ďalšie kategórie osôb- ide menovite o „predstaviteľov neziskových organizácií z tretích krajín vo veku 25 rokov a menej, ktoré do Únie prichádzajú kvôli účasti na seminároch, konferenciách, športových, kultúrnych a vzdelávacích podujatiach organizovaných inými neziskovými organizáciami“, uvádza sa vo vyhlásení Komisie.

Deti vo veku šesť až 12 rokov budú za víza platiť poplatok 35 eur, pričom základný poplatok ostáva nezmenený vo výške 60 eur. Zľavnený poplatok budú platiť aj štátni príslušníci tretích krajín, s ktorými Únia uzavrela dohody o zjednodušení vydávania víz. 

Zavedením kódexu sa skráti aj doba rozhodovania o vízových žiadostiach na 15 kalendárnych dní, čím sa má celý proces urýchliť.

Dlhodobý a krátkodobý pobyt

Nová vízová dohoda upravuje krátkodobé pobyty- teda tie, pri ktorých pobyt nepresiahne 90 dní. Legislatíva v oblasti dlhodobých pobytov ale ostáva stále v kompetenciách jednotlivých členských štátov.

Napriek tomu však vízový kódex určuje, že „občania tretích krajín, ktorí sú držiteľmi víz vydaných členským śtátom sa môžu pohybovať na území všetkých členských štátov za rovnakých podmienok ako držitelia povolenia k pobytu“, píše Komisia.

V prípade, že žiadateľ o víza preukáže potrebu častého cestovania do EÚ a konzulát členského štátu ho vedie ako spoľahlivého a bezúhonného občana, môže dostať viacvstupové a dlhodobé víza.

V roku 2008 udelili členské štáty Schengenského priestoru spolu takmer 10,4 milióna tranzitných, letiskových tranzitných a krátkodobých víz. Najviac víz pritom udelilo Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Španielsko. Slovensko v danom roku udelilo takmer 80 tisíc víz.