V slovenskej žalobe je všetko

TASR

Slovensko včera podalo žalobu na Súdny dvor EÚ v Luxemburgu na Radu Európskej únie.

Žiada, aby Súdny dvor vyhlásil rozhodnutie Rady o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka za neplatné. Rada má okrem toho uhradiť súdne trovy. Po stredajšom rokovaní vlády o tom informoval premiér Robert Fico.

Čo tvrdí Slovensko?

Európska rada

Slovenská vláda v žalobe tvrdí, že rozhodnutie Rady (ministrov) je v rozpore s rozhodnutím Európskej rady, teda prezidentov a premiérov európskej dvadsaťosmičky, ktorí predtým odsúhlasili nepovinné kvóty.

Má ísť o porušenie článku 68 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ) a článku 13 (2) Zmluvy o EÚ (ZEÚ). Obe spolu s ďalšími časťami tvoria tzv. Lisabonskú zmluvu.

Článok 68 ZFEÚ hovorí, že Európska rada „vymedzuje strategické usmernenia pre legislatívne a operačné plánovanie v rámci priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.“ Článok 13 (2) zase zdôrazňuje, že každá inštitúcia koná v medziach právomocí, ktoré sú jej zverené zmluvami, a v súlade s postupmi, podmienkami a cieľmi v nich ustanovenými. Inštitúcie navzájom v plnej miere spolupracujú.

Slovensko preto tvrdí, že rozhodnutie porušilo článok a princíp „inštitucionálnej rovnováhy“.

Zastupiteľská demokracia

Slovensko tiež uvádza, že tento druh nelegislatívneho rozhodnutia nemôže byť prijatý podľa článku 78 (3) ZFEÚ. Ten sa stal zmluvným základom pre rozhodnutie o povinných kvótach a znie:

„Ak sa jeden alebo viac členských štátov ocitne v núdzovej situácii v dôsledku náhleho prílevu štátnych príslušníkov tretích krajín, môže Rada na návrh Komisie prijať dočasné opatrenia v prospech dotknutého, respektíve dotknutých členských štátov. Uznáša sa po porade s Európskym parlamentom.“

Obsahovo ale ide podľa Slovenska o legislatívny charakter rozhodnutia a preto malo byť prijaté riadnou legislatívnou procedúrou, ktorú však článok 78 (3) nespomína.

Keďže sa tak nestalo, došlo podľa žaloby k porušeniu princípov zastupiteľskej demokracie a právnej istoty, podľa článkov 10 (1 a 2) ZEÚ, kde sa hovorí o tom, že fungovanie Únie je založené na zastupiteľskej demokracii a občania sú na úrovni Únie priamo zastúpení v Európskom parlamente.

Rada mala nie len že porušiť článok 78 (3) ale aj práva národných parlamentov podieľať sa na európskom rozhodovaní ako o tom hovorí Protokol 1 a Protokol 2 Lisabonskej zmluvy a tiež práva Európskeho parlamentu.

Podľa vlády nebola rešpektovaná ani požiadavka verejnej diskusie a hlasovania v Rade.

Spôsob hlasovania a zmluvný základ

SR namieta väčšinový spôsob hlasovania ministrov vnútra EÚ. Podľa Fica malo ísť o jednomyseľné rozhodnutie, keďže sa hlasovalo o návrhu Európskej komisie, pričom v ňom prišlo k zmenám.

Odvoláva sa na článok 293 ZFEÚ, kde sa píše, že ak Rada koná na návrh Komisie, môže Rada taký návrh zmeniť a doplniť iba jednomyseľne okrem presne definovaných prípadov.

V žalobe sa neskôr spochybňuje aj samotné postavenie rozhodnutia na článku 78 (3) o opatreniach v núdzovej situácii. Slovensko tvrdí, že podmienky na jeho aktiváciu neboli splnené.

Proporcionalita

V poslednom argumente Slovensko proklamuje , že bol porušený princíp proporcionality, pretože rozhodnutie „zjavne nie je ani vhodné ani potrebné na dosiahnutie želaného cieľa.“

„Dnešná realita okolo kvót nám dáva za pravdu“

Premiér tvrdí, že povinné kvóty sú fiaskom európskej politiky, keďže sa na ich základe prerozdelilo iba niekoľko stoviek ľudí. "Musí sa nájsť iná cesta ako sa vyrovnať s migrantmi, ktorí prišli na územie Európskej únie," poznamenal s tým, že kvóty ako také možno prestanú existovať. 

Súd po prijatí žaloby ju doručí Rade EÚ, proti ktorej sa do niekoľkých týždňov má vyjadriť. "Nepodávame žalobu pre to, aby sme prehrali, ale pre to, aby sme vyhrali. A dnešná realita okolo kvót nám dáva za pravdu. Spoliehame sa na to, že naše argumenty sú tak silné, že by mohli zabrať pred luxemburským súdom," podčiarkol.

Eurosocialistov sa nebojí

Premiér okrem toho avizoval, že je pripravený za podanie žaloby niesť zodpovednosť od kolegov zo Strany európskych socialistov, ktorej je Smer-SD súčasťou. Už v minulosti sa objavili snahy o pozastavenie členstva Smeru-SD v strane pre Ficov postoj k utečencom a migračnej kríze.

Do žaloby ide aj Maďarsko

"Dnešným dňom po stredajšom slovenskom rozhodnutí predloží žalobu európskemu súdu aj Maďarsko," povedal maďarský premiér Viktor Orbán vo štvrtok.

Maďarský parlament 17. novembra schválil návrh zákona zaväzujúci vládu, aby sa obrátila na Súdny dvor Európskej únie a iniciovala zrušenie právnej normy únie o povinnom prerozdeľovaní utečencov na základe kvót.

EurActiv.sk s TASR