V4 o mierových misách

Krátka správa

Podľa Františka Kašického by časť nákladov mali znášať krajiny, ktoré vysielajú svoje jednotky do operácie. Zabezpečenie prepravy na miesto nasadenia by však malo byť financované zo spoločných zdrojov. S takýmto riešením súhlasí aj česká ministerka obrany, podľa maďarského ministra Szekereseh by bolo potrebné takýto princíp zaviesť predovšetkým pri silách rýchleho nasadenia, prípadne pri bojových jednotkách EÚ. Poľský minister obrany je tiež za presný model financovania, tak aby bol prehľadný.

Podľa ministrov je politická a vojensko-obranná transformácia NATO predpokladom úspešnej reakcie na nové hrozby a výzvy, ktorým transatlantické spoločenstvo čelí. Ocenili dosiahnutie plnej operačnej spôsobilosti Síl reakcie NATO (NRF) a zdôraznili, že spoločným záujmom členských krajín NATO je jej udržanie, keďže NRF hrajú podstatnú úlohu pri odpovedi Aliancie na rýchlo vznikajúce krízy vo svete. I v tomto kontexte zdôraznili potrebu vyriešiť otázku strategickej leteckej prepravy, ktorá priamo súvisí s rozvojom vojenských spôsobilostí tak NATO ako i EÚ.

Ministri podporili tiež rozširovanie Aliancie o krajiny pripravené zdieľať spoločné hodnoty. V tejto súvislosti podporili najmä euroatlantické ambície západného Balkánu, keďže spoločným cieľom politiky krajín V4 voči západnému Balkánu je posilnenie regionálnej stability a vytvorenie vhodných podmienok pre budúcu prosperitu oblasti. O ďalšom rozširovaní sa má diskutovať na summite NATO v roku 2008.

Ministri označili za strategický cieľ krajín V4 posilňovanie transatlantických vzťahov, rozvoj partnerstva a spolupráce medzi členskými štátmi NATO a EÚ. Upozornili na potrebu koordinácie úsilia NATO a EÚ v zmysle komplexného plánovania pôsobenia oboch aktéroch práve v regiónoch, ako sú západný Balkán a Afganistan. Privítali diskusiu týkajúcu sa možného vzniku spoločnej bojovej skupiny EÚ krajín Vyšehradskej skupiny v časovom horizonte po roku 2015. V tejto súvislosti budú iniciované ďalšie odborné konzultácie spojené s jej prípadným vznikom. Dosiahnutie plnej operačnej spôsobilosti bojových skupín EÚ od 1. 1. 2007 vnímajú ako významný úspech rozvoja Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky. Pripomenuli, že bojové skupiny sú katalyzátorom rozvoja vojenských spôsobilostí EÚ.