Globálny terorizmus – skutočne vágny pojem?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

eac, fpvmv

 

Schopnosť skupín subverzného terorizmu realizovať teroristické útoky tisíce kilometrov od svojich pôvodných sídiel, stanovíšť, resp. operačných základní nevypovedá len o zlyhaní štátu zabrániť prevedeniu aktu politického terorizmu na vlastnom teritóriu. Do popredia sa týmto tiež dostáva jeden z povahových atribútov úplne nového fenoménu, ktorý je výsledkom historicky bezprecedentného procesu. Stratégia boja proti novému terorizmu však nemôže byť úspešná bez poznania tohto fenoménu. Správne pomenovanie problému predstavuje ústredný prvok zmienenej stratégie.

Rozpad bipolárneho sveta a posilnenie globalizačných trendov, ktoré so zánikom bipolarizmu úzko súviselo, vedie v rámci problematiky skúmania fenoménu terorizmu existujúceho vo svetovom politickom systéme k terminologickému posunu od medzinárodného terorizmu k terorizmu globálnemu – terorizmu, ktorého povaha nás oprávňuje zaraďovať skúmaný fenomén medzi súčasné globálne problémy ľudstva. Zároveň je tento terminologický posun sprevádzaný rozsiahlou diskusiou dotýkajúcou sa pojmu globálny terorizmus, ktorému je vyčítaná nezrozumiteľnosť, resp. vágnosť. Snaha o priblíženie podstaty globálneho terorizmu prostredníctvom identifikácie základných čŕt subjektu globálneho terorizmu predstavuje nosný cieľ tohto príspevku.


Plné znenie štúdie uverejnenej Euroatlantickým centrom nájdete na tejto linke.