Implikácie Reformovanej zmluvy pre spoluprácu v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

CEPS, logo

Pre spoločný priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti EÚ sú implikácie týchto zmien „potenciálne vážne“ a zahŕňajú „podstatné riziká“, dodávajú autori.

Analýza hovorí, že o zásadnej inštitucionálnej reforme v tejto oblasti sa už dlho uvažovalo, kedže je „notoricky“ známe, že v súčasnej podobe tieto politiky nie sú schopné reagovať na špecifické výzvy.

Podľa autorov je najvýraznejšou zmenou, ktorú prináša Reformovaná zmluva formálne odstránenie pilierovej štruktúry a rozšírenie „komunitárnych metód“ rozhodovania na policajnú a justičnú spoluprácu v trestných veciach  

Domnievajú sa, že tento fakt, poskytne „potrebnú a pozitívnu“ odpoveď na „nedostatky a zraniteľnosť“ vyplývajúcu z právnej duality piliérového systému.

Autori tvrdia, že zmluva vytvorí „vylepšenú“ rozhodovaciu procedúru vedúcu k väčšej efektívnosti, uniformným právnym aktom, zodpovednosti a demokratickej kontrole. Spolurozhodovanie sa stane štandardnou procedúrou pri policajnej a justičnej spolupráci v trestných veciach – vrátane posilnenia úlohy Európskeho a národných parlamentov a zavedenia hlasovania kvalifikovanou väčšinou pre záležitosti policajnej a justičnej spolupráce, spolupráce v trestných veciach, legálnej migrácie a vízovej politiky.

Zmluva podľa autorov umožňuje aj početné odchýlenia od všeobecných pravidiel. Varujú, že nadmerné využívanie „flexibilných mechanizmov“ ako výnimky (opt-out resp. individuálne odstúpenie), mechanizmu posilnej spolupráce a mechanizmu „záchrannej brzdy“ (emergency brake) prináša riziko „diferenciácie“ a ovplyvní schopnosť EÚ vytvoriť spoločný priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

Autori zastávajú názor, že zrušenie piliérovej štruktúry povedie k zvýšeniu právnej istoty, väčšiemu zapojeniu Európskeho parlamentu do rozhodovacieho procesu a rozšíreniu jurisdikcie Európskeho súdneho dvora na výklad týchto politík.


Originál analýzy v anglickom jazyku nájdete na tejto linke