Možnosti zefektívnenia spolupráce EÚ s Moldavskom v politickej, ekonomickej a bezpečnostnej oblasti

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Štúdia pozostáva zo štyroch hlavných častí. Prvá časť je venovaná analýze vnútropolitickej a sociálno-eknomickej situácie v Moldavsku s cieľom vyhodnotiť jej vplyv na rozhodovanie politických aktérov v oblasti vnútornej i zahraničnej politiky krajiny a najmä na ďalší rozvoj vzťahov s EÚ. Druhá časť obsahuje analýzu súčasného stavu a perspektív riešenia podnesterského konfliktu, vrátane úlohy a možností EÚ pri jeho urovnaní. Tretia časť štúdie sa zameriava na politiku EÚ voči Moldavsku, najmä v kontexte plnenia cieľov Akčného plánu a spolupráce v oblastiach Spravodlivosti a vnútornej bezpečnosti (JHA) a Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (CFSP). Štvrtá časť sa zameriava na vyhodnotenie možností a príspevku SR do rozvoja vzťahov medzi EÚ a Moldavskom.

Štúdia analyzuje vnútropolitické pomery v Moldavsku z hradiska stability politickej situácie, vyhodnocuje záujmy a programy hlavných politických aktérov, vrátane oblasti zahraničnej politiky. Štúdia mapuje hlavné témy /problémy politického diskurzu v Moldavsku a postoje hlavných aktérov i verejnosti k ich riešeniu. Osobitný dôraz je kladený na prístup politických aktérov v Moldavsku voči EÚ a ich videnia významu vzťahov s EÚ pre vnútornú i zahraničnú politiku a ďalší rozvoj krajiny. Je však potrebné zdôrazniť, že Moldavsko je najchudobnejšou európskou krajinou a druhou najchudobnejšou krajinou bývalého ZSSR (po Tadžikistane). Hodnotenie politických postojov a motívov správania sa politických aktérov vychádza preto z hodnotenia ekonomickej a sociálnej situácie v krajine a jej zahraničnoobchodných záujmov, ktoré sú rozhodujúce pre politickú debatu i rozhodovanie vo vnútornej i zahraničnej politike Moldavska.

Osobitná pozornosť je v štúdii venovaná agende Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) EÚ a v tejto súvislosti najmä otázke riešenia podnesterského konfliktu. Analýza vyhodnocuje súčasný stav konfliktu, existujúce návrhy a plány na jeho riešenie, záujmy a pozície jednotlivých zúčastnených aktérov, vrátane medzinárodných organizácií a medzinárodne neuznanej vlády Podnesterska. Zároveň sa sústreďuje najmä na analýzu možností EÚ pri riešení tohto konfliktu. V ďalšej časti sa štúdia zameriava na politiku a prístup EÚ voči Moldavsku v hlavných agendách bilaterálnej spolupráce: plnenie zmluvy o partnerstve a spolupráci (PCA), Európska politika susedstva a plnenie cieľov Akčného plánu zo strany Moldavska, spolupráca v oblasti Spravodlivosti a vnútorných záležitostí (JHA) a predovšetkým v kontexte zahájenia činnosti pomocnej misie EÚ pri ochrane hranice medzi Moldavskom a Ukrajinou v októbri 2005 (EUBAM).

Nakoniec cieľom štúdie je identifikácia možného príspevku SR do politík EÚ voči Moldavsku a do rozvoja bilaterálnych vzťahov medzi EÚ a Moldavskom. Osobitná pozornosť je venovaná možnostiam SR pomôcť Moldavsku pri plnení cieľov Akčného plánu s EÚ bilaterálne alebo v súčinnosti s ďalšími krajinami, najmä s Českou republikou, Rumunskom, ale napríklad aj s Ukrajinou.


Kompletný text analýzy v slovenskom jazyku si môžete prečítať na tejto linke.