Regionálna spolupráca ako súčasť globálneho partnerstva

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

SFPA, Partner

 

Pri podpise dohody o novom partnerstve povedal Mark Malloch Brown, administrátor UNDP: „Táto strategická spolupráca významne posilní našu schopnosť rýchlo a hĺbkovo dôkladne reagovať na konfliktné a postkonfliktné krízové situácie, v ktorých je včasná, rázna a správne koncipovaná intervencia z dlhodobého hľadiska absolútne nevyhnutná.“ Podľa Poula Nielsona, eurokomisára pre rozvoj a humanitárnu pomoc, mala komisia v minulosti „úspešnú spoluprácu s UNDP. Teraz chceme na týchto skúsenostiach stavať a našu spoluprácu ešte rozšíriť… UNDP má kľúčovú expertízu a môže sa stať jedinečným prostriedkom pri realizácii našich priorít v jednotlivých oblastiach.“

Je len prirodzené, že UNDP a Európska komisia sa rozhodli spolupracovať. So svojím vysokým rozpočtom určeným na pomoc (v roku 2002 to bolo 35 miliárd dolárov) ponúka Európska únia finančný sval. Rovnako disponuje expertízou pri implementácii projektov ako napríklad PHARE programy – ktoré pomohli pripraviť krajiny strednej a východnej Európy na vstup do únie.

Ako hlavným rozvojovým nástrojom OSN disponuje cez UNDP celosvetovou sieťou expertov a poskytuje prístup k množstvu poznatkov a rozvojovému know-how. V strednej a východnej Európe pomáha Regionálny úrad UNDP pre Európu a SNŠ v tranzícii od štátom riadených k trhovo založeným ekonomikám a zároveň sa venuje skupinám, ktorým v tomto hrozí najväčšie riziko marginalizácie. Avšak synergie nevyústia vždy do partnerstiev. Trvalo určitý čas, kým sa obe organizácie naučili spolupracovať.

Začiatky spolupráce UNDP a EK

Prvou ukážkou ich spolupráce v strednej a východnej Európe bol program zamestnávania utečencov vracajúcich sa v roku 1996 do Sarajeva. Na základe iniciatívy komisie a UNDP stavali títo utečenci domy v meste rozbitom vojnou. V tom čase však neexistovali pravidlá usmerňujúce spoluprácu komisie a UNDP a obe organizácie veľmi rýchlo zistili, že v rozvojovom procese kladú dôraz na odlišné aspekty.

Kým v začiatku tejto spolupráce mala komisia v Bosne rozbehnutý veľký program rekonštrukcie, predstavitelia UNDP zdôrazňovali, že stavanie domov je síce dôležitou úlohou, ale zároveň treba podporovať kvalitnú správu vecí verejných (good governance), ochranu ľudských práv, decentralizáciu, programy prípravy na zamestnanie a, samozrejme, pre všetky uvedené aktivity hľadať podporu na miestnej úrovni. Až keď sa tieto dva pohľady stretli, obe strany mohli poskytnúť efektívnejšiu a dlhodobo udržateľnejšiu pomoc.

Ďalším príkladom spolupráce UNDP a EK bol program Krásne Bulharsko. Išlo o prvý prípad, keď boli obe organizácie zapojené do tradičného rozvoja, namiesto postkonfliktnej rekonštrukcie.

V roku 1998 naštartoval predstaviteľ UNDP v Bulharsku program nazvaný Krásna Sofia, ktorého cieľom bolo podporiť zamestnanosť formou rehabilitácie mestskej infraštruktúry v bulharskej metropole. Iniciatíva reagovala na vysoký stupeň nezamestnanosti v bulharských mestách a vytvorila pracovné príležitosti pri renovácii historických a kultúrne významných budov, parkov, záhrad a ďalších verejných miest. V piatich bulharských mestách bolo v rámci predchádzania kríze vytvorených viac ako 18 000 „osobomesiacov“ dočasnej práce.

S fondmi Európskej únie bol tento model replikovaný v 99 municipalitách pod názvom Krásne Bulharsko. Je zdrojom hrdosti národnej vlády i miestnych vlád, ako i občanov samotných. Poskytol dočasné zamestnanie 22 000 ľuďom, 7 100 ľudí vyškolil a jeho výsledkom je renovácia 950 lokalít.

Počas ďalších rokov EK a UNDP postupne zdokonaľovali spoluprácu na mnohých projektoch v Kosove, na Kaukaze či na Ukrajine pri riešení takých problémov ako nelegálne prevádzanie ľudí, rozvoj malých a stredných podnikov, vytváranie pracovných miest. V rokoch 1999 – 2002 bola celková podpora komisie pre aktivity vedené UNDP 124 miliónov eur.

Jeden z takýchto programov bol realizovaný v Chorvátsku, kde UNDP a komisia vytvorili poľnohospodárske „štartovacie balíčky“, aby pomohli zraniteľným segmentom obyvateľstva a vracajúcim sa rodinám získať príjem a sebestačnosť. Do dnešného dňa boli takéto balíčky rozdané viac ako 2 000 rodinám, vrátane domácností vedených ženami, starými ľuďmi či hendikepovanými osobami. Ďalšie programy sú zamerané na politický rozvoj. V Gruzínsku napríklad pomohli UNDP a komisia Centrálnej volebnej komisii zlepšiť spracúvanie dát, preskúmať volebné zákony, podporiť registráciu voličov a posilniť administratívne procedúry pred parlamentnými voľbami v marci 2004. V Bosne a Hercegovine zase existuje iniciatíva, ktorá podporuje vytvorenie mechanizmov a štruktúr na efektívnejší manažment pomoci pri návrate a reintegrácii utečencov.

Na iných miestach, napríklad v Tadžikistane, pomohlo UNDP vďaka zdrojom z EÚ v oblasti vidieckych zdrojov vody, reintegrácie bývalých bojovníkov, znižovania chudoby, teda v oblastiach, ktoré sú pre obe organizácie prioritou. Po workshope vo Vilniuse v roku 2004 sa ukázalo celkom zrejmé, že Miléniové rozvojové ciele OSN a Projekt sociálnej inklúzie EÚ sa navzájom dopĺňajú. I keď mnohé z krajín v Európe a v SNŠ už dosiahli mnoho z rozvojových cieľov, disparity v miere chudoby sa ukážu hneď, keď dáta porovnáme na základe regiónu, rodu (gender), veku a etnicity.

Noví susedia, nové globálne partnerstvo

Po skončení posledného kola rozšírenia EÚ sa bude spolupráca medzi UNDP a EÚ sústreďovať na krajiny, ktoré ležia východnejšie a južnejšie. Nové susedstvo, hneď za hranicami EÚ, zahŕňa západný Balkán, Kaukaz, západnú časť SNŠ a krajiny ako Izrael, Jordánsko či Maroko. Podľa Európskej komisie je cieľom Politiky európskeho susedstva vytvoriť okolo únie okruh „priateľov“ s hodnotami a cieľmi zhodnými s cieľmi únie. V budúcnosti sa predpokladá ekonomická a politická integrácia týchto krajín.

Potenciál takejto politiky pre celý región je obrovský a naznačuje ďalšiu úroveň pomoci krajinám, ktorých priority sú zhodné so smerovaním únie. Za posledné tri roky pomohlo v regióne UNDP implementovať viac ako 50 projektov. Európska únia tieto projekty financovala sumou viac ako 75 miliónov eur.

Na základe doterajších pozitívnych skúseností zo vzájomnej spolupráce možno očakávať, že po júni 2004 sa vďaka novému globálnemu partnerstvu medzi EÚ a UNDP rozvojové aktivity znásobia, prehĺbia a zefektívnia.


Autor pracuje v UNDP, Regionálny úrad pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov

Ďalšie analýzy nájdete v Listoch SFPA, ktoré vydáva Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku